16 vuotta täyttäneen vammaistuki

Vammaistukea maksetaan 16-67-vuotiaille vammaisille henkilöille arkielämästä selviytymisen turvaamiseksi. Tuella pyritään vähentämään vammasta aiheutuvia kustannuksia ja helpottamaan avun ja palvelujen maksamista. Sillä pyritään korvaamaan myös vamman aiheuttamia erityiskustannuksia, jotka ovat säännöllisiä ja toistuvia.

Erityiskustannuksia voivat aiheuttaa muun muassa säännölliset poliklinikkakäynnit, lääkitys tai vaikeasta ihottumasta johtuva erikoispesuaineiden käyttö. 1.1.2010 alkaen pikäaikainen laitoshoito ei enää keskeytä vammaistuen maksamista. Laitoshoidon vuoksi keskeytettyä vammaisetuutta aletaan maksaa uudelleen ilman erillistä hakemusta. Vammaistuen edellytykset:

 • Hakija on 16-67-vuotias.
 • Hakijan toimintakyky on heikentynyt vähintään vuoden ajan.
 • Hakija ei saa Kelan tai työeläkelaitoksen työkyvyttömyyseläkettä, kuntoutustukea tai yksilöllistä varhaiseläkettä.
 • Hakija ei saa vakuutuksen kautta korvauksia.
 • Hakija ei saa vammaistukea ulkomailta.

Vammaistuki on kolmitasoinen (2017):

 • perusvammaistuki 92,14 e/kk
 • korotettu vammaistuki 215 e/kk
 • ylin vammaistuki 416,91 e/kk

Vammaistuen ohella henkilö voi saada nuoren kuntoutusrahaa.

Jos henkilö on oikeutettu perusvammaistukeen ja sairaudesta tai vammasta aiheutuu lisäksi erityiskustannuksia, voidaan henkilölle myönrää perusvammaistuen sijasta korotettu vammaistuki. Tällöin kustannuksia tulee olla vähintään korotetun vammaistuen verran. Erityiskustannuksia ovat esim. sairaanhoito- ja lääkekulut sekä kotipalvelun tai kotisairaanhoidon kustannukset. Huomioitavat kustannukset harkitaan aina tapauskohtaisesti.

Hakeminen

 • hakemus Kelan toimistosta
 • korkeintaan 6kk vanha lääkärinlausunto
 • erittely erityiskustannuksista (haettaessa korotettua vammaistukea)

Tuki perustuu vammaistukilakiin (So 216).

Lisätietoa