Työharjoittelu ja tuettu työ lisäävät työllistymistä avoimille työmarkkinoille

Työharjoittelu ja tuettu työ lisäävät kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Sen sijaan työkeskukset eivät edistä kehitysvammaisten siirtymistä palkkatyöhön. Tiedot käyvät ilmi Työterveyslaitoksen, Kehitysvammaliiton ja THL:n kansainvälisestä tutkimuksesta.

Suomessa on noin 40 000 kehitysvammaista henkilöä, joista 25 000 on työikäisiä. Työikäisistä palkkatyössä on vain kolme prosenttia. Iso-Britanniassa vastaava luku on 5 – 11 prosenttia ja Yhdysvalloissa noin 10 prosenttia.

Yksi työllistymistä edistävistä keinoista on tuettu työ. Tuetussa työssä työvalmentaja auttaa kehitysvammaista henkilöä työpaikan etsimisessä, työelämävalmiuksien kehittämisessä, työelämään siirtymisessä ja tarvittaessa työuran aikana. Lisäksi työvalmentaja voi opastaa työnantajaa työllistämiseen ja mahdollisiin työjärjestelyihin liittyvissä kysymyksissä.

Työ- ja toimintakeskukset eivät kansainvälisten tutkimusten mukaan edistä kehitysvammaisten henkilöiden työllistymistä avoimille työmarkkinoille. Tästä huolimatta kehitysvammaisia henkilöitä ohjataan edelleen avointen työmarkkinoiden sijaan työ- ja toimintakeskuksiin.

”Oikea työpaikka” on monen kehitysvammaisen henkilön oma toive. Myös työnantajat ovat tyytyväisiä kehitysvammaisiin työntekijöihinsä. Tärkeää on, että eläkkeen ja palkan yhteensovittaminen onnistuisi nykyistä paremmin. Tähän odotetaan parannuksia hallituksen "Osatyökykyisille tie työelämään” -kärkihankkeesta.

Tulevaisuudessa työllistymisen apuja odotetaan myös kehittyviltä digitaalisilta ratkaisuilta, kuten äänimuistutteet tai työsuoritusten kertaaminen älypuhelimesta tai kämmentietokoneelta. Digitaalisten ratkaisujen käyttöönotto työn tukena edellyttäisi Suomessakin yleistä asennemuutosta, resurssien suuntaamista työelämää tukeviin ratkaisuihin ja parempaa osaamista kaikilta toimijoilta.

Nyt julkaistu tutkimus toteutettiin Työterveyslaitoksen, Kehitysvammaliiton ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen yhteistyönä. Siinä selvitettiin, mitkä keinot tukevat kehitysvammaisen henkilön työllistymistä parhaiten ja mitkä puolestaan estävät työllistymistä. Tulokset perustuvat katsaukseen valituista 33 kansainvälisestä tutkimuksesta, joihin osallistui yhteensä 108 452 henkilöä. Katsauksessa ei ole mukana suomalaisia tutkimuksia.

Lisätietoa tutkimuksesta löytyy Työterveyslaitoksen verkkosivuilta.