Diagnoosin antaminen

Lyhenne FASD tulee sanoista Fetal Alcohol Spectrum Disorders, ja tarkoittaa alkoholialtistuksen aiheuttamien vaikutusten kirjoa. FASD on kattotermi, jonka alle kuuluvat mm.:

  • FAS (Fetal Alcohol Syndrome), jonka yhteydessä tavataan myös kasvuhäiriöitä ja poikkeavia kasvonpiirteitä,
  • PFAS eli osittainen FAS-oireyhtymä,
  • ARBD eli alkoholin aiheuttamat synnynnäiset piirteet ja
  • ARND eli alkoholin aiheuttama hermoston kehityshäiriö.

Aiemmin käytössä oli lyhenne FAE, joka kuvasi lievempiä alkoholialtistuksen aiheuttamia vaurioita. Lyhenteestä on sittemmin luovuttu ja sen tilalle ovat tulleet termit PFAS, ARBD ja ARND.

Kaikki sikiöaikaiseen alkoholialtistukseen (FASD) liittyvät diagnoosit edellyttävät, että tieto äidin raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä on saatu varmasta lähteestä. Jos varmistusta alkoholialtistukseen ei voida saada äidiltä itseltään, voi sen antaa puoliso tai muu läheinen omainen, mutta myös esimerkiksi sosiaaliviranomainen. Joskus äiti on synnyttämään tullessaan humalassa ja tämä riittää todisteeksi siitä, että syntymässä oleva lapsi on joutunut sikiöaikana alttiiksi alkoholille.

Kun tietoa alkoholialtistuksesta ei voida saada

Jos lapsella on selvät oireet, jotka viittaavat FAS:iin tai PFAS:iin, mutta alkoholialtistuksesta ei voida saada tietoa (esimerkiksi ulkomailta adoptoitu lapsi), voidaan diagnoosi antaa lisämaininnalla ilman vahvistettua tietoa alkoholialtistuksesta. ARND- ja ARBD-diagnoosit sen sijaan vaativat aina varmennetun tiedon sikiöaikaisesta alkoholialtistuksesta.

Diagnoosi on tärkeä

Diagnoosin asettaminen vaatii ammattitaitoa. Diagnoosia varten seurataan muun muassa lapsen kehitystä, kasvua ja käyttäytymistä, kielellistä kehitystä, kokonaiskehitystä ja ulkonäköpiirteitä. FAS- ja PFAS-oireyhtymien tunnistaminen edellyttää systemaattista kasvonpiirteiden arviointia.

On tärkeää, että alkoholille raskauden aikana altistunut lapsi saisi diagnoosin mahdollisimman pian. Silloin vältytään turhilta tutkimuksilta ja lapsen erityistarpeisiin voidaan vastata nopeasti. Riittävän varhain aloitettu kuntoutus vähentää alkoholialtistuksen aiheuttaman keskushermostovaurion aikaansaamia ongelmia.

Sikiöaikana alkoholille altistuneiden lasten ja nuorten tutkimuksissa on todettu, että FAS-diagnoosin saaneet lapset saavat helpommin tarvitsemaansa tukea kuin muut alkoholille sikiöaikana altistuneet lapset. Lievemmin vaurioituneiden ja diagnosoimattomien lasten erilaiset ongelmat ja kuntoutustarve jäävät usein huomaamatta ja lapsilta vaaditaan helposti liikaa. Lapsi kokee sen stressaavana, mikä puolestaan voi aiheuttaa käyttäytymishäiriöitä. Diagnoosi voi suojella lasta sekundaarisilta eli syntymän jälkeen ilmaantuvilta ihmissuhde- ja tunne-elämän häiriöiltä.

Lisätietoa