Henkilökohtainen apu kodin sisäpuolelle?

Kysymys 

Hei,

Onko kehitysvammaisen mahdollista saada avustaja päivittäisiin toimiin? Jos siis haluaa asuaa omassa kodissa? Miten vaikeasti vammainen sellaisessa voi asua? Jos ei esim. hahmota aikaa. Yleensä henkilökohtaista apua on myönnetty vain kodin ulkopuolelle.

Vastaus 

Hei,

Henkilökohtaista apua koskevat vammaispalvelulain säännökset eivät aseta mitään diagnoosirajoja henkilökohtaisen avun saamiselle mihinkään avun lain mukaisiin tarkoituksiin, eli siis myöskään päivittäisiin toimiin. Henkilökohtaisen avun lakisääteisten myöntämisedellytysten pitää kuitenkin täyttyä, että apua on velvollisuus myöntää. Yksi näistä on niin sanottu voimavaraedellytys, jonka mukaan henkilöllä tulee olla voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa.

Vaikka voimavaraedellytystä ei korkeimman hallinto-oikeuden henkilökohtaista apua koskevassa oikeuskäytännössä ole asetettu kovin korkealle, asiasta on varsin tuore KHO:n ratkaisu (HFD 2016:7, jonka tiivistelmä, samoin kuin useita muita KHO:n voimavaraedellytystä koskevia ratkaisuja, löytyy Vammaispalvelujen käsikirjasta. Ratkaisussaan KHO katsoi, että voimavaraedellytys oli asetettava korkeammalle päivittäisiin toimiin omassa kodissa tarvittavan henkilökohtaisen avun osalta kuin vapaa-ajan avustamisessa. Päivittäisissä toimissa avustamisen osalta ei mainitussa ratkaisussa pidetty riittävänä sitä, että henkilö osasi ilmaista mistä hän pitää ja mistä ei ja esimerkiksi tehdä joitain kotitöitä. Henkilö ei KHO:n arvion mukaan kuitenkaan kyennyt itse määrittelemään avuntarpeitaan päivittäisissä toimissa ja myös hänen kykynsä ohjata avustajaa päivittäisissä toimissa avustamisen toteuttamisessa arvioitiin heikoksi.

Jotkut kehitysvammaiset henkilöt kykenevät silti varmasti itse riittävästi määrittelemään avun tarpeensa ja ohjaamaan avustajaa siten, että myös päivittäisiin toimiin omaan kotiin on myönnettävä heille henkilökohtaista apua (yllä mainitussa KHO:n ratkaisussa avun hakija oli "vaikeasti tai keskivaikeasti kehitysvammainen"). Voimavaraedellytyksen täyttyminen on arvioitava tapauskohtaisesti, ottaen huomioon myös vammaispalvelulain ja henkilökohtaisen avun säännösten keskeiset tavoitteet kuten itsemääräämisoikeuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden edistämisen. Lisäksi sosiaalihuoltolaki ja sosiaalihuollon asiakaslaki edellyttävät vammaisen henkilön palvelua koskevan asian käsittelemistä ja ratkaisemista asiakkaan etu ensisijaisesti huomioiden.

Ystävällisin terveisin,
Tanja Salisma
Lakimies
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry