Lapsen kehityksen seuraaminen

Alkoholin vaurioittamalle lapselle saadaan harvoin diagnoosi synnytyslaitoksella. Jos tiedetään, että lapsi on altistunut päihteille raskauden aikana, lapsi voidaan ohjata seurantaan. Pääkaupunkiseudulla toimii sosiaalipediatrian yksikkö, jossa seurataan niitä lapsia, joiden tiedetään altistuneen päihteille. Potilaat ohjautuvat seurantaan pääasiassa HAL-poliklinikan kautta (HAL: huumeet, alkoholi, lääkkeet). Moniammatillinen verkostoyhteistyö pyritään käynnistämään jo raskausaikana.

Seurannassa kiinnitetään kokonaisvaltaista huomiota lapsen kasvuun, kehitykseen ja terveyteen. Lasta seurataan kouluikään asti. Seurattaviin asioihin kuuluvat erityisesti alkuvuosien vuorovaikutuksen laatu ja vauvan kasvuun ja kehitykseen liittyvät moninaiset tekijät, kuten vastasyntyneen vieroitusoireet, äidin mahdolliset infektiot, FASD-arviot, ravitsemus, suojat, virikkeet ja hoitoon tuominen.

Diagnoosin asettaminen vaatii ammattitaitoa. Diagnoosia varten seurataan muun muassa lapsen kehitystä, kasvua ja käyttäytymistä, kielellistä kehitystä, kokonaiskehitystä ja ulkonäköpiirteitä. FAS- ja PFAS-oireyhtymien tunnistaminen edellyttää systemaattista kasvonpiirteiden arviointia.

Mahdollista neurologista kuntoutusta varten arvioidaan muun muassa lapsen puheenkehitystä ja ylivilkkautta sekä laaditaan kuntoutusarvio.

Lisätietoa 
  • Kivitie-Kallio, Satu (2011) Sikiöaikana alkoholille altistuneet lapset sosiaalipediatrisessa työssä. Teoksessa Vaarla, Suvi (toim.) Alkoholin vaurioittamat. Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaikutukset lapsen elämään. Kehitysvammaliitto.