Omaishoidontuki ja koulun alkaminen

Kysymys 

Hei,

Lapsemme aloittaa esikoulun ja tulee olemaan poissa kotoa matkoineen klo 8-16 välisen ajan. Olen saanut tähän asti omaishoidontukea korotettuna ja vapaita on ollut kuukaudessa kolme.

Koska lapsi tulee koulun vuoksi olemaan poissa kotoa 8 tuntia matkoineen, katsotaanko sidonnaisuuden vähentyneen, ts. olenko oikeutettu jatkossa vain alimpaan tukeen esikoulun vuoksi? Muuta muutosta ei ole tapahtunut.

Vastaus 

Hei,

Omaishoitolaissa todetaan yleisesti hoitopalkkion tason määräytyvän hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaisesti. Lisäksi laissa on säädetty hoitopalkkion vähimmäismäärästä sekä erikseen vielä vähimmäispalkkiosta lyhytaikaisen hoidollisesti raskaan siirtymävaiheen aikana. Kunta voi näitä minimipalkkiosäännöksiä noudattaen määritellä useampiakin palkkioluokkia kriteereineen, kunhan tällaiset kunnan soveltamisohjeet kohtelevat kunnan asukkaita tasapuolisesti ja yhdenvertaisesti sekä kunkin hakijan yksilölliset tarpeet ja olosuhteet huomioonottavalla tavalla.

Omaishoitolain esitöiden (HE 131/2005 vp) mukaan yli 5-7 tunnin keskimääräisellä hoidettavan päivittäisellä poissaololla hoitajan luota voi tietyissä tilanteissa olla alentavaa vaikutusta hoitopalkkioon. Esitöissä puhutaan nimenomaisesti kuitenkin vain siitä, että tuollainen pidempi päivittäinen poissaolo voi olla syynä lain mukaisen minimipalkkion alentamiseen, ellei hoidon ja huolenpidon tarve kotona ole vähäistä suurempaa.

Koska lain mukaista minimipalkkiota suurempi korotettu tuki (muissa kuin lyhytaikaisissa hoidollisesti raskaissa siirtymävaiheissa) ei ole omaishoitolaissa säädetty palkkioluokka, laissa ei ole säädetty tällaisen luokan mukaisen palkkion määräytymisestä mitään muuta kuin yleinen toteamus palkkion tason määräytymisestä hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaisesti.

Kunnan soveltamisohjeiden ei kuitenkaan oikeuskäytännön perusteella näidenkään laissa tarkemmin sääntelemättömien palkkioluokkien osalta tulisi olla sellaiset, että tietyn pituiset poissaolot hoitajan luona aina automaattisesti alentaisivat palkkion tasoa siitä, mitä se muuten soveltamisohjeiden mukaisesti olisi. Kussakin tilanteessa tulisi selvittää yksilöllisesti se, vaikuttaako kodin ulkopuolinen hoito tosiasiallisesti hoidon sitovuuteen ja vaativuuteen – myös muihin saman palkkioluokan omaishoitotilanteisiin verrattuna – sillä tavalla, että alennus on kyseessä olevassa yksilöllisessä tilanteessa perusteltu.

Hoidettavan yli seitsemän tunnin keskimääräinen poissaolo hoitajan luota voi johtaa myös omaishoitajan kuukausittaisten vapaavuorokausien määrän laskemiseen kolmesta kahteen; ks. tarkemmin esimerkiksi Vammaispalvelujen käsikirjasta.

Ystävällisin terveisin,
Tanja Salisma
lakimies
Kehitysvammaisten Tukiliitto ry