Terapioiden korvaaminen

Erilaisia terapioita kutsutaan lääkinnälliseksi kuntoutukseksi. Lääkinnällistä kuntoutusta on mahdollisuus saada Kelan, terveyskeskuksen ja kunnan korvaamana.

Vaikeavammaisille

Kela korvaa lääkinnällisenä kuntoutuksena seuraavia palveluja:

 • puheterapia
 • fysioterapia (mahdollisesti myös ratsastusterapia, jos se on osa fysioterapiaa tai toimintaterapiaa)
 • toimintaterapia
 • psykoterapia (mahdollisesti myös perheterapia ja kuvataideterapia, jos ne ovat osa psykoterapiaa)
 • musiikkiterapia
 • kuntoutusjaksoja yksityisissä kuntoutuskeskuksissa
 • vanhemmille ohjauskäyntejä, jossa heitä ohjataan harjoittelemaan lapsensa kanssa esimerkiksi tiettyjä liikkeitä

Kehitysvammaiset lapset, jotka saavat korotettua tai erityishoitotukea, ovat oikeutettuja saamaan myös Kelan korvaamaa lääkinnällistä kuntoutusta. Katso myös Kelan harkinnanvarainen kuntoutus.

Muille ryhmille

Terveystoimen maksamaa lääkinnällistä kuntoutusta ovat

 • kuntouttavat hoitotoimenpiteet, esimerkiksi fysioterapia ja puheterapia
 • neuvonta
 • kuntoutustarpeen ja -mahdollisuuksien tutkiminen
 • apuvälinehuolto
 • sopeutumisvalmennus ja -ohjaus sekä muut näihin rinnastettavat toimet.

Terapioiden järjestäminen kuuluu kunnan terveystoimelle ja Kelalle.

Järjestämisvastuu perustuu kansanterveyslakiin 14 § 2 ja 10 kohdat (So 401), lakiin kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 3 § (So 302), asetukseen kansaneläkelaitoksen järjestämästä kuntoutuksesta 3 § (So 303) sekä asetukseen lääkinnällisestä kuntoutuksesta (So 306).