Tietokoneavusteinen kuntoutus

Tietokoneet ovat yleistyneet kehitysvammaistenkin kuntoutuksen ja opetuksen apuvälineinä. Niiden suomien mahdollisuuksien avulla voidaan myös vaikeavammaisille tarjota aiempaa yksilöllisempiä ja motivoivampia kuntoutus- ja opetuskeinoja sekä mahdollisuus vaikuttaa ympäristöön, leikkiä ja harrastaa itsenäisesti ilman apua.

Vaikeimmin kehitysvammaisilla tietokonetta voidaan käyttää aistitoimintojen kehittämisessä näön ja kuulon harjoittamiseen. Sen avulla voidaan myös kehittää kognitiivisia taitoja, kuten syyn ja seurauksen yhteyksien ymmärtämistä.

Tietokone on hyvänä apua kommunikaatiotaitojen kehittämisessä ja motoristen taitojen opettelussa, esimerkiksi käden käytön harjoittelussa ja silmän ja käden välisen koordinaation kehittämisessä. Monia kehitysvammaisia vaivaa hienomotoriikan kömpelyys, eikä käsi aina tottele tahtoa, mutta esimerkiksi kirjoittaminen tietokoneen näppäimistöllä tai tietokoneohjelman käyttäminen kosketusruudun avulla saattaa onnistua hyvin.

Kehitysvammaiset lapset ja aikuiset saattavat tarvita tietokoneenkäytön apuvälineitä, kuten erikoisvalmisteisia käyttökytkimiä, painikkeita, osoittimia tai kosketusruudun. Tietokonetta voidaan ohjata soveltuvalla kytkimellä minkä tahansa tahdonalaisen liikkeen avulla, vaikkapa puhaltamalla.

Kehitysvammaisille soveltuvat useimmat kehitysiän mukaisesti valitut tavalliset opetusohjelmat, esim. Alkupolku-CD-ROM:it. Kehitysvammaisille on myös kehitetty heille sopivia ohjelmia alkaen yksinkertaisista katseen kohdistamisen, katseella seuraamisen sekä syy-seuraussuhteen luomisen harjoituksista, joista edetään vaikeampiin tehtäviin.

Tietokoneavusteisen kuntoutuksen tavoitteet voivat olla hyvin moninaisia, mm. puhevalmiuksien kehittäminen ja kommunikointikyvyn harjaannuttaminen, näön- ja kuulonvaraisen hahmottamisen kehittäminen, silmän- ja käden yhteistyön kehittäminen sekä itsenäisen elämän taitojen harjaannuttaminen (esim. ruoanvalmistus ja rahan tunnistus).

Kehitysvammaliiton valtakunnallinen tietotekniikka- ja kommunikaatiokeskus Tikoteekki edistää puhetta tukevaa ja korvaavaa kommunikointia, kommunikoinnin apuvälineiden sekä vammaisille soveltuvien tietokoneiden ja -ohjelmien käyttöä. Tikoteekeissä tehdään kommunikoinnin ja tietokoneen käytön arviointeja. Siellä on myös mahdollisuus ohjattuun tutustumiseen kuntoutuksellisiin ja vapaa-ajan tietokoneohjelmiin. Ohjelmia voi saada lainaksi. Arviointi edellyttää lähetettä ja maksusitoumusta terveydenhuollolta, Kelalta tai vakuutusyhtiöstä. Helsingin Tikoteekin lisäksi on olemassa alueellisia Tikoteekkejä eri puolilla Suomea.

Vammaisten koulutuksen ja työllistymisen tuki ry on yhdistys, jolta voi anoa vammaiselle henkilölle tietokonetta tarvittavine apuvälineineen opetuksen ja kuntoutuksen tueksi. Anomiseen tarvitaan vapaamuotoinen hakemus, josta ilmenee mitä haetaan perusteluineen. Liitteeksi tarvitaan lääkärinlausunto, kuntoutussuunnitelma tai epikriisijäljennös, josta ilmenee vammaisuus ja tämän hetkinen tilanne. Lisäksi on hyvä liittää mukaan suosituksia esim. puhe- tai toimintaterapeutilta tai opettajalta, joista ilmenee, että tietokonetta on kokeiltu ja että sen käytöstä on asiakkaalle kuntoutuksellista tai opetuksellista hyötyä. Yhdistys saa varansa julkaisemansa Tukilinja-lehden tilausmaksuista.

Teksti: Neuropsykologi Kirsi Valkonen

Lisätietoa