Tietoa Euroopan unionista

Karttaan on merkitty sinisellä ne maat, jotka kuuluvat Euroopan unioniin.

Euroopan unioni on siihen kuuluvien jäsenvaltioiden muodostama liitto. Euroopan unionin lyhenne on EU.

Euroopan unioniin kuuluu 28 Euroopan maata. Uusin EU:n jäsenvaltio on Kroatia. Turkki, Makedonia, Serbia, Montenegro ja Islanti käyvät neuvotteluja EU:n jäsenyydestä.

Euroopan unionin 17 maassa on käytössä euro, Euroopan unionin yhteinen raha.

Miksi kaikki Euroopan maat eivät kuulu EU:hun?

Jotkut Euroopan maat, kuten Sveitsi ja Norja, eivät ole halunneet liittyä EU:hun.

Useat muut maat haluavat EU:n jäseniksi. Ne eivät kuitenkaan
täytä vielä vaatimuksia, joita EU:n jäsenmaalta vaaditaan.

Euroopan valtio voi olla Euroopan unionin jäsen, jos maa on poliittisesti vakaa maa, jossa noudatetaan ihmisoikeuksia ja demokratiaa eli kansanvaltaa.

Lisäksi maan talouden täytyy olla tarpeeksi hyvässä kunnossa,
jotta se pystyy tekemään yhteistyötä muiden EU-maiden kanssa.
Monien lakien täytyy olla samanlaisia kaikissa EU-maissa.

Kun jokin maa haluaa EU:n jäseneksi, se lähettää hakemuksen EU:lle. EU tutkii, täyttääkö maa edellytykset, joita jäsenmaalta vaaditaan. Sen jälkeen alkavat jäsenyysneuvottelut, jotka voivat kestää useita vuosia.

Miksi EU:n lipussa on vain 12 tähteä, vaikka jäsenmaita on enemmän?

Euroopan unionin lipussa olevien tähtien määrä ei liity jäsenvaltioiden määrään. Luku 12 ja tähtien muodostama ympyrä kuvaavat yhtenäisyyttä ja sopusointua.

Miten EU:n päätökset syntyvät?

Euroopan unionissa on useita toimielimiä, jotka tekevät päätöksiä.

Niitä ovat

  • Eurooppa-neuvosto eli EU-maiden johtajien huippukokous, joka johtaa EU:n kehitystä
  • Euroopan parlamentti, joka edustaa EU:n kansalaisia
  • Ministerineuvosto eli Euroopan unionin neuvosto, joka edustaa jäsenmaiden hallituksia
  • Euroopan komissio, joka valmistelee ja panee täytäntöön EU:n päätöksiä.

Näin Euroopan unionissa tehdään päätös:

Komissaaari Olli Rehn ja EU:n komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso.

Komissaarien työtä on valmistella päätöksiä Euroopan komissiossa. Komissaari Olli Rehn on Suomesta. Hänen vieressään on Euroopan unionin komission puheenjohtaja Jose Manuel Barroso. Kuva: Genevieve Engel / European Union PE-EP

Ensin komissio tekee esityksen uudesta laista. Seuraavaksi parlamentti  ja ministerineuvosto päättävät asiasta yleensä yhdessä. Sitten komissio valvoo, että päätöstä noudatetaan
kaikissa jäsenmaissa. Jos tulee erimielisyyksiä,
EU:n tuomioistuin ratkaisee riitatapaukset.

Miten EU:n päätökset vaikuttavat Suomeen?

Euroopan unionin päätöksiä  ovat asetus, direktiivi, päätös ja suositus.

Euroopan unioni antaa säädöksiä, joilla se ohjaa ja säätelee
jäsenmaidensa lainsäädäntöä. Määräyksiä on neljänlaisia:
asetus, direktiivi, päätös ja suositus. Vahvin niistä on asetus.
Se tulee voimaan sellaisenaan jokaisessa jäsenmaassa.

Direktiivi on ohje jäsenmaan lakia varten: jokaisen jäsenmaan täytyy tehdä direktiivin mukainen laki.

Asetuksia ja direktiivejä täydentää päätös. Usein päätös koskee
vain yhtä tai muutamaa jäsenmaata.

Suositus on lievin määräys. Sitä jäsenmaiden ei ole pakko noudattaa.

EU:n asetukset, direktiivit ja päätökset ovat vahvempia
kuin jäsenmaan omat päätökset ja lait. Jokaisen jäsenmaan on pakko noudattaa niitä.

Teksti: Ari Sainio /  Kansalaisten Euroopan unioni -esite, Leija 6/2013

Kansalaisten Euroopan unioni -esitteen löydät
netistä Papunetin sivulta www.papunet.net/selko

Lue lisää Euroopan unionin selkokielisiltä sivuilta tästä linkistä (www.europa.eu).