Aloittakaa tästä

Tällä sivulla kerrotaan:

Kun olette lukeneet tämän sivun, lukekaa Opintopiirin ohjeet-sivu, jossa kerrotaan tarkemmin opintopiirityöskentelystä. Sen jälkeen voitte aloittaa opiskelun.

Mikä on YK?

YK eli Yhdistyneet kansakunnat on järjestö, jonka jäseniä ovat lähes kaikki maailman itsenäiset valtiot. Jäseniä on yhteensä 193.

YK perustettiin toisen maailman sodan jälkeen vuonna 1945. YK perustettiin, että maat voivat yhdessä sopia, miten maailmasta saadaan parempi ja turvallisempi paikka kaikille. Suomi liittyi YK:n jäseneksi vuonna 1955.

YK:n tehtävä on muun muassa

 • ehkäistä sotia
 • estää ilmastonmuutosta
 • edistää kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien toteutumista
 • auttaa ihmisiä erilaisten kriisien keskellä.

YK on laatinut monia sopimuksia, jotka jäsenmaat ovat vahvistaneet eli ratifioineet. Kun valtio vahvistaa YK:n sopimuksen, se sitoutuu siihen, että sopimuksen oikeudet toteutuvat omassa maassa.

Erilaisia YK:n sopimuksia ovat esimerkiksi

 • ihmisoikeuksien yleismaailmallinen sopimus
 • pakolaisten asemaa koskeva sopimus
 • lapsen oikeuksien sopimus
 • naisten oikeuksien sopimus
 • vammaisten ihmisten oikeuksien sopimus.

Mikä on YK:n vammaissopimus?

YK:n vammaissopimuksen virallinen nimi on YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus ja sopimuksen valinnainen pöytäkirja. YK:n vammaissopimus hyväksyttiin YK:ssa vuonna 2006. Suomessa se tuli voimaan vasta kymmenen vuotta myöhemmin 2016. Voimaantulo kesti, koska Suomessa piti ensin muuttaa lakeja niin, että ne vastaavat YK:n vammaisopimusta. Muutoksia piti tehdä lakeihin, jotka koskevat vammaisten ihmisten itsemääräämistä.

YK:n vammaissopimus täydentää muita YK:n sopimuksia, jotka koskettavat ihmisoikeuksia. Vammaissopimuksen tarkoitus on taata vammaisille ihmisille samat oikeudet kuin muille. Vammaisia ei saa syrjiä eli kohdella eri tavoin kuin muita.

Vammaisilla ihmisillä on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

Vammainen henkilö on ihminen, jolla on

 • pitkäaikainen pysyvä vamma, esimerkiksi liikuntavamma
 • henkinen vamma
 • älyllinen vamma
 • aistivamma.

Ihminen on vammainen, jos hänellä on vammansa takia sellaisia esteitä, että hän ei voi osallistua yhteiskunnan toimintaan muiden kanssa. YK:n vammaissopimus poistaa osallistumisen esteitä.

Yleissopimuksen sisältö

YK:n vammaissopimuksessa on 50 artiklaa eli sopimuksen osaa.

Artikloissa on lueteltu vammaisten ihmisten oikeudet. Niitä ovat esimerkiksi

 • oikeus elämään
 • oikeus osallistua tasavertaisesti yhteiskunnan toimintaan
 • oikeus kansalaisuuteen
 • oikeus itsenäiseen elämään, asumiseen ja liikkumiseen
 • oikeus sananvapauteen ja yksityisyyteen
 • oikeus perheeseen
 • oikeus koulutukseen
 • oikeus terveyspalveluihin ja kuntoutukseen
 • oikeus työhön ja sosiaaliturvaan
 • oikeus osallistua poliittiseen toimintaan.

Sopimus korostaa erityisesti syrjinnän kieltämistä ja vammaisten ihmisten oikeutta osallistua yhteiskunnan toimintaan tasavertaisesti muiden kanssa. Sopimus painottaa myös naisten ja lasten oikeuksia.

YK:n vammaissopimus on osa Suomen lainsäädäntöä. Viranomaisten pitää ottaa kaikessa toiminnassa huomioon vammaisten ihmisten oikeuksien toteutuminen ja edistäminen.

Sopimuksen artiklat sisältävät lisäksi määräyksiä siitä, mitä kansallisia toimenpiteitä sopimus edellyttää ja miten sopimuksen toteutumista valvotaan.

Mikä on opintopiiri?

Opintopiiri on opiskelua yhdessä toisten kanssa. Opintopiiriin voi osallistua kuka vaan, joka on kiinnostunut vammaisten ihmisten oikeuksista. Suositeltu osallistujien määrä yhdessä opintopiirissä on 6-12 henkilöä.

Opiskelu on vapaaehtoista, kenenkään ei ole pakko siihen osallistua. Opintopiirissä kaikki opiskelevat yhdessä. Yhdellä henkilöllä on kuitenkin suurempi vastuu opintopiirin toiminnasta. Hän on vastuuhenkilö. Vastuuhenkilö on vastuussa muun muassa

 • käytännön järjestelyistä
 • kokousaikataulusta
 • yhteydenpidosta opintopiiriläisten välillä.

Voitte järjestää opintopiirin esimerkiksi yhdessä ohjaajien, opettajien, omien vanhempien ja kavereiden kanssa esimerkiksi

 • työ- ja toimintakeskuksessa
 • asumisyksikössä
 • koulussa
 • omassa kodissa vanhempien kanssa
 • harrastusporukassa.

YK:n vammaissopimuksen aiheista voi myös vain keskustella. Voitte järjestää keskustelupiirejä ilman, että teette tehtäviä. Miettikää, millaisia ajatuksia YK:n vammaissopimuksessa esitetyt asiat teissä herättävät.

Tärkeintä on tietoisuuden lisääntyminen

YK:n vammaissopimuksen opintopiiri-sivujen tärkein tehtävä on lisätä ihmisten tietoisuutta vammaisten ihmisten oikeuksista.

 • Vammaisten ihmisten tietoisuutta omista oikeuksistaan. Kun vammaiset ihmiset tietävät omat oikeutensa, on heillä paremmat mahdollisuudet elää hyvää elämää.
 • Vammaisten ihmisten läheisten tietoisuutta, jotta he voivat tukea vammaisia läheisiään saavuttamaan heille kuuluvat oikeudet.
 • Vammaisten ihmisten kanssa työskentelevien tietoisuutta, jotta he voivat parhaalla mahdollisella tavalla tukea oikeuksien toteutumista omalla työllään.

Lue seuraavaksi opintopiirin ohjeet. Pääset ohjeisiin tästä linkistä (www.verneri.net/selko).

Lähteet:

Vammaisia tulee kohdella samalla tavalla kuin muita ihmisiä. Sosiaali- ja terveysministeriö.

YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus. VANE – Vammaisten henkilöiden oikeuksien neuvottelukunta. Selkokielinen sivu.

Yleiskielinen sopimusteksti (www.ykliitto.fi).

Voit lukea lisää YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallisesta sopimuksesta Verneristä tästä linkistä (www.verneri.net/selko).