Oikeus osallisuuteen

Tällä sivulla kerrotaan, mitä YK:n vammaissopimus sanoo vammaisten ihmisten oikeudesta osallisuuteen.

Lukekaa teksti ja keskustelkaa siitä, millaisia ajatuksia se teissä herättää. Keskustelun jälkeen voitte tehdä tehtäviä, jos haluatte.

Tärkeintä on, että YK:n vammaissopimus tulee teille tutuksi. Kun tiedätte oikeutenne, osaatte vaatia niitä!

Yhdessä muiden kanssa

YK:n vammaissopimuksen mukaan vammaisilla ihmisillä on oikeus elää oman näköistä elämää yhdessä muiden kanssa.

Vammaissopimuksessa on listattu seuraavat asiat:

 • Vammaisilla ihmisillä on oikeus elää yhteisössä muiden ihmisten kanssa.
 • Vammaisilla ihmisillä on oikeus osallistua yhteisön toimintaan muiden ihmisten kanssa.
 • Vammaisten ihmisten pitää saada riittävästi tukipalveluja ja henkilökohtaista apua, jotta he voivat osallistua muiden tavoin yhteiskunnan toimintaan.
 • Koko väestölle tarkoitetut yhteiset palvelut ja järjestelyt on oltava myös vammaisten ihmisten saatavilla. Niitä on sovitettava vammaisten tarpeisiin.

Suomi on vahvistanut YK:n vammaissopimuksen. Suomen valtion pitää siis edistää vammaisten ihmisten mahdollisuuksia elää oman näköistä elämää yhdessä muiden kanssa.

Osallisuus yhteisössä

Osallisuus yhteisössä tarkoittaa sitä, että vammaisilla ihmisillä on mahdollisuus elää ja asua lähellä muita.

Osallisuus on sitä, että vammaiset ihmiset voivat tehdä samoja asioita kuin muut.

Kaikille tarkoitetut palvelut kuuluvat myös vammaisille ihmisille.

Vammaisille ihmisille on myös tarjottava tukea, jos he tarvitsevat sitä elämässään. Se mahdollistaa tasa-arvoisen osallistumisen.

Osallisuus tarkoittaa muun muassa sitä, että vammaisilla ihmisillä on tasa-arvoinen mahdollisuus

 • terveyteen
 • koulutukseen
 • työhön ja toimeentuloon
 • kotiin
 • harrastuksiin
 • kavereihin
 • puolisoon
 • muihin ihmissuhteisiin.

On tärkeää, että vammaisista ihmisistä tuntuu siltä, että he ovat osallisia. Se tarkoittaa esimerkiksi sitä, että

 • he ovat tasa-arvoisia yhteisön jäseniä
 • he saavat sanoa mielipiteensä ja heitä kuunnellaan
 • he saavat tukea mielipiteidensä ilmaisuun, jos tarvitsevat siihen apua
 • he saavat vaikuttaa yhteisöissään niiden yhteisiin asioihin.

Yhteisössä jäsenet arvostavat toisiaan, ovat tasa-arvoisia keskenään ja luottavat toisiinsa.

On tärkeää, että

 • vammaisilta ihmisiltä kysytään ja heidän kanssaan neuvotellaan heitä koskevista asioista
 • vammaiset ihmiset saavat oikeaa tietoa itseään koskevista asioista
 • vammaiset ihmiset saavat tukea päätöksentekoon, jos sitä tarvitsevat.

Tehtäviä osallisuudesta

Valitkaa alla olevista tehtävistä, mitä haluatte tehdä. Voitte myös keksiä omia tehtäviä. Tärkeintä on, että pohditte yhdessä tekstin sisältöä ja sitä, miten asiat teidän omassa elämässänne toteutuvat.

Kertokaa esimerkkejä omasta elämästä

Kertokaa toisillenne esimerkkejä omasta elämästänne.

 • Mitkä asiat toteutuvat teidän elämässänne hyvin?
 • Mihin asioihin kaipaisitte muutosta?
 • Miten muutos saataisiin aikaan?

Voitte kirjoittaa esimerkeistä tarinoita.

Jos haluatte, voitte lähettää tarinat Vernerin selkosivuille julkaistavaksi: verneri(at)kvl.fi

Tehkää tutkimusmatka ympäristöön

Menkää yhdessä tutkimaan ympäristöä. Valokuvatkaa asioita, joka rajoittavat osallisuutta. Kuvatkaa myös asioita, jotka auttavat osallistumaan!

Voitte lähettää kuvia Vernerin selkosivuille julkaistavaksi: verneri(at)kvl.fi

Haastatelkaa yhteisön jäseniä

Haastatelkaa yhteisönne jäseniä, miten osallisuus toteutuu heidän elämässään.

Kutsukaa päättäjä kahville

Pyytäkää kunnan kulttuuri- ja liikuntatoimen henkilöä kahville. Pohtikaa yhdessä, mitä harrastusmahdollisuuksia kunnassa on ja miten niitä voisi kehittää.

Tehkää kappale

Tehkää musiikkikappale oikeudesta osallisuuteen.

Tutustukaa oppaaseen

Tutustukaa “Tukea arjen tarpeisiin” -oppaaseen. Siinä kerrotaan Osallisuutta ja työllistymistä edistävän toiminnan laatukriteereistä selkokielellä.

Pääsette Tukea arjen tarpeisiin -oppaaseen tästä linkistä (www.tukiliitto.fi)

Katsokaa video

Katsokaa video Tuki lähiyhteisöön liittymiseen.

Miettikää videon jälkeen, mitä haluaisitte itse tehdä vapaa-ajallanne. Millaista tukea siihen tarvitsette?