Opintopiirin ohjeet

Hienoa, että olette päättäneet perustaa YK:n vammaissopimuksen opintopiirin. Tällä sivulla kerrotaan

 • Miten perustatte opintopiirin?
 • Miten opintopiirissä opiskellaan?
 • Mitä tavoitteita opintopiirityöskentelyllä on?

Ohjeet ovat esimerkkejä. Jokainen ryhmä voi suunnitella itse, miten haluaa työskennellä.

Jokainen ryhmä on erilainen ja muodostuu sellaiseksi kuin sen jäsenet ovat. Tärkeintä on, että jokainen osallistuu opintopiiriin vapaaehtoisesti ja haluaa oppia. Opintopiirissä kaikki opiskelijat tekevät ja oppivat yhdessä.

Opintopiirin perustaminen

Opintopiiriin voi osallistua kuka vain YK:n vammaissopimuksesta kiinnostunut henkilö.

Hyvä ryhmän koko on 6-12 henkilöä. Jos tarvitsette tukea opiskeluun, pyytäkää mukaan opiskelukumppaneita. Opiskelukumppani voi olla esimerkiksi

 • perheenjäsen
 • ohjaaja
 • henkilökohtainen avustaja
 • tukihenkilö.

Vastuuhenkilö

Opintopiirissä on yksi vastuuhenkilö. Vastuuhenkilön vastuulla on muun muassa

 • aloituspalaverin järjestäminen
 • käytännön järjestelyt
 • opiskeluaikataulu
 • yhteydenpito opintopiiriläisten välillä.

Kuinka usein opiskellaan?

Sopiva tahti opiskelussa on yksi kerta viikossa. Jos opiskelukertojen välillä on pidempi aika, voi asiat helposti unohtua. Opintopiiriläiset sopivat yhdessä

 • Kuinka monta kertaa opintopiiri kokoontuu?
 • Kuinka kauan yksi kokoontuminen kestää?

Miten opiskellaan?

Opiskelu aloitetaan tutustumalla YK:n vammaissopimukseen. Näille sivuille on koottu oleellisin tieto YK:n vammaissopimuksesta. Opintopiiriläiset voivat etsiä tietoa myös muista lähteistä.

Jokainen opintopiiri valitsee itse opiskelumenetelmät, joita se haluaa käyttää. Valitkaa menetelmät, jotka kiinnostavat teitä ja tukevat oppimistanne parhaiten. Erilaisia opiskelumenetelmiä ovat esimerkiksi

 • ryhmäkeskustelut
 • piirtäminen
 • valokuvaaminen tai videoiden teko
 • näytteleminen.

Teidän ei tarvitse rajoittaa opintopiiriopiskelua sisätiloihin. Voitte esimerkiksi kiertää kotikaupungissa ja havannoida, miten esteettömyys siellä toteutuu. Voitte haastaa paikallisia viranomaisia pohtimaan YK:n vammaissopimusta. Voitte käydä kirjastossa ja pyytää kirjaston hoitajaa etsimään teille materiaalia YK:n vammaissopimuksesta. Mahdollisuuksia on niin paljon kuin te vain keksitte.

Aloituspalaveri

Ennen kuin aloitatte opiskelun opintopiirissä, vastuuhenkilö järjestää aloituspalaverin. Aloituspalaverissa sovitaan muun muassa:

 • opintopiirin aikataulu
 • opintopiirissä käytettävät oppiskelumentelmät
 • opiskeltavat artiklat
 • opintopiirin tavoitteet.

Myös ohjaajat ovat oppijoita

Opintopiirissä kaikki ovat oppijoita, myös ohjaajat, opettajat ja vanhemmat. Kaikki opiskelevat yhdessä, miten vammaisten henkilöiden oikeuksia voidaan vahvistaa.

Valitkaa itseänne kiinnostavat aiheet

Jokaisesta artiklasta on oma sivunsa, jolle pääsette opintopiirien pääsivulta. Artikloja ei tarvitse tehdä tietyssä järjestyksessä. Voitte valita aiheita, jotka teitä erityisesti kiinnostaa. Voitte opiskella vain yhtä artiklaa tai useampaa artiklaa.

Mikä on teidän tavoitteenne?

Opintopiirin yleinen tavoite on, että ryhmän jäsenet oppivat, mitä YK:n vammaissopimus omassa elämässä tai läheisen ihmisen elämässä tarkoittaa. Mitkä asiat toteutuvat hyvin ja mitkä asiat huonosti? Mitä voidaan tehdä, jotta oikeudet toteutuisivat paremmin?

Tavoitteena on myös, että tieto vammaisten ihmisten oikeuksista leviää ympäröivään yhteisöön ja laajemmalle yhteiskuntaan.

Jokainen opintopiiri miettii itse, mitä tavoitteita se omalle työlleen asettaa.

Tuotokset esille

Voitte tehdä opintopiirissä erilaisia tehtäviä. Voitte piirtää, ottaa valokuvia tai tehdä videoita.

Me julkaisemme mielellämme opintopiiriläisten tuotoksia Verneri.netin sivulla. Töitä julkaistaan myös esimerkiksi Ketju-lehdessä ja Leija-lehdessä.

Antakaa palautetta

Me kehitämme YK:n opintopiirimateriaaleja koko ajan. Opintopiirit voivat auttaa kehittämistyötä. Kertokaa meille:

 • Mikä opintopiirityöskentelyssä on hyvää?
 • Mitä opintopiireissä tarvitsee vielä kehittää?
 • Opitteko uutta?
 • Oliko oppimisesta teille hyötyä?
 • Löysittekö hyviä materiaaleja, joista haluatte meille kertoa?
 • Keksittekö hyvän tehtävän, jonka voisimme lisätä tehtävien joukkoon?

Voitte antaa palautetta, kun täytätte kyselylomakkeen. Pääset kyselylomakkeeseen opinopiirien pääsivulta. Voitte myös lähettää sähköpostia osoitteeseen verneri(at)kvl.fi.

Pääset opintopiirien pääsivulle tästä linkistä (www.selko.fi/selko).