Ammatillinen perusopetus

Oppilaalla on oikeus erityiseen tukeen myös ammatti- ja erityisammattitutkinnoissa.

Peruskoulun jälkeen nuori voi hakeutua omia kykyjään ja mielelenkiintoaan vastaavan koulutuksen. Vaihtoehtoja ovat ammatilliset oppilaitokset, erityisammattikoulut, jatko-opinnot tai ammatillinen lisä- ja täydennyskoulutus.

Erityistä tukea tarvitsevat opiskelijat opiskelevat tavallisesti ammatillisessa perusopetuksessa yhdessä muiden opiskelijoiden kanssa.

Jotta opiskelijan erityisen tuen tarpeet tunnetaan, tulee koulutuksen järjestäjän kirjata nämä ylös henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunnitelmaan.

Henkilökohtaiseen osaamisen kehittämissuunitelmaan (HOKS) kirjataan:

  • erityisen tuen sisältö
  • osaamisen arvioinnin mukauttaminen
  • ammattitaitovaatimuksesta/osaamistavoitteista poikkeaminen

Erityisopiskelijan osaamisen arviointia voidaan mukauttaa ammatillisessa perusopetuksessa.

Osaamisen arviointia voidaan mukauttaa sen verran, mitä hänen valmiudet ja tavoitteet huomioon ottaen on välttämätöntä. Tämä tapahtuu siten, että erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan yksilöllinen osaamisen arviointi.

On tärkeää, että oppilaan tuen tarpeet ja vahvuudet tunnetaan, jotta hänelle soveltuvia opiskelu- ja toimintamalleja osataan käyttää sekä työssäopimmisessa että koulussa. Yksilöllisesti sopivia oppimisen menetelmiä on hyvä jakaa eri toimijoiden välillä.

Ammatillisen koulutuksen reformi

Suomessa on käynnistetty vuonna 2015 ammatillisen koulutuksen reformi, uudistus. Uudistuksella on pyritty saamaan säästöjä ammatillisessa koulutuksessa tehostamalla oppimista uusilla ajattelu- ja toimintatavoilla. Ammatillisen opetuksen arjessa uudistukset ovat näkyneet muun muassa lisääntyneenä työpaikalla oppimisena ja lähiopetuksen vähentämisenä.

Erityistä tukea tarvitsevalle opiskelijalle uudistuksen tuomat muutokset ammattiin opiskelussa voivat tuoda lisää haasteita; itsenäisempi opiskelu sekä lisääntynyt työssäoppiminen tarkoittavat sitä, että tuen tarve lisääntyy ja tuen tarvitsee myös jalkautua yhä enemmän.

Yleisten ammatillisten oppilaitosten järjestämä ammatillinen perusopetus

Ammatillisissa oppilaitoksissa erityisopetus järjestetään joko samoissa ryhmissä muiden opiskelijoiden kanssa tai erityisopetuksen linjoilla. Erityisluokkien opiskelijamäärä on tavanomaista pienempi ja luokkaa opettaa yleensä erityisopettajakoulutuksen saanut opettaja.

Yleisissä ammattikouluissa opiskelee nykyisin huomattavan paljon erityisopiskelijoita suhteessa erityisoppilaitosten opiskelijoihin. (Teittinen 2019, tba).

ammatillisen koulutuksen erityisopiskelijat vs. erityisopilaitosten opiskelijat

Erityisopetuksen linjat ovat pääsääntöisesti mukana yhteishaussa.

Yhteishaku on järjestelmä, jonka kautta haetaan keskitetysti tiettyyn koulutukseen. Yhteishakujärjestelmiä on kaksi: ammatillisen koulutuksen ja lukiokoulutuksen yhteishakujärjestelmä, jonka kautta haetaan ammatillisiin perustutkintoihin, päivälukioihin sekä osaan kansanopistojen linjoista sekä ammattikorkeakoulujen yhteishakujärjestelmä, jossa haetaan ammattikorkeakoulujen koulutusohjelmiin. Molemmat yhteishaut toteutetaan kaksi kertaa vuodessa. Kevään yhteishaussa haetaan syksyllä alkavaan koulutukseen ja syksyn yhteishaussa seuraavan vuoden tammikuussa alkavaan koulutukseen.

Erityisammattikoulut

Ammatillisen peruskoulutuksen tavoitteena erityisoppilaitoksissa on antaa opiskelijalle

  • tiedolliset ja taidolliset valmiudet, että hän pystyy suoriutumaan ammattialansa tehtävistä
  • edistää opiskelijan kuntoutumista
  • harjaannuttaa opiskelijaa itsenäiseen elämään.

Erityisoppilaitoksissa suoritettavat ammatillisen peruskoulutuksen tutkinnot ovat samanlaajuisia ja lukuvuoden pituus on sama kuin muissakin ammatillisissa oppilaitoksissa. Kokonaiskoulutusaikaa voidaan pidentää, mikäli opetuksen ja kuntoutuksen tavoitteisiin pääseminen samassa ajassa muiden kanssa tuottaa vaikeuksia. Vastaavasti opiskelijan aikaisempi ammattitaito ja koulutustaso voidaan ottaa huomioon koulutusaikaa lyhentämällä.

Ammatillisten erityisoppilaitosten koulutukseen voi hakeutua suoraan oppilaitoksiin lähetettävällä hakemuksella tai yhteydenotolla. Hakuohjeet saa kustakin oppilaitoksesta.

Lisätietoa 

Ammatillisen koulutuksen reformi (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 2015)

Erityistä tai vaativaa erityistä tukea tarvitseva opiskelija ammatillisessa koulutuksessa,
Mikkola, Tiina, Opinto-ohjaaja, Ammattiopisto Luovi (diasarja luennosta Mielen supervoimat -seminaarissa, Oulu 2018)