Autoiluun liittyvät tuet

Vakiomallisen auton muutostyöt

Korvausta voidaan myöntää vakiomallisen auton muutostöihin, kuten kääntyvään istuimeen, pyörätuolin nostolaiteeseen ja ohjaustehostimeen. Muutostyöt korvataan täysimääräisenä. Harkinnanvaraisesti voidaan myöntää myös avustusta auton käyttöä helpottavien laitteiden asentamiseen.

Perustuu lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista sekä asetukseen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 17 §.

Pysäköintilupa

Vammaisen pysäköintilupa voidaan myöntää vaikeavammaiselle tai vammaisen henkilön kuljettamiseen. Vammaisen pysäköintiluvan saamisen edellytysten täyttymisen arvioinnin tekee lääkäri.

 • Vammaisen pysäköintiluvista vastaa Liikenne ja viestintävirasto Traficom. Katso tekstin alapuolelta linkki pysäköintiluvan hakemiseen.

Pysäköintilupa myönnetään hakijalle, jolla on luvan saannin edellytykset täyttävä haitta. Tällä tarkoitetaan

 • sairaudesta, viasta tai vammasta johtuvaa haittaa, joka estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ja joka kokonaisuudessaan tarkastellen kuuluu tapaturmavakuutuslain 18 a §:n perusteella vähintään haittaluokkaan 11
 • näön tarkkuutta, joka on paremmassa silmässä enintään 0,1 tai joka on näkökykyä kokonaisuudessaan arvioiden vähintään tapaturmavakuutuslain 18 a §:n haittaluokan 17 mukainen.
 • Lupa voidaan myöntää myös vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten, jos kuljetettavalla on säännöllinen ja usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa

Perustuu tieliikennelakiin 28b § ja tieliikenneasetukseen 53 §.

Avustus auton hankintaan

Auto voi olla hyvin tarpeellinen vammaiselle henkilölle, jos hän ei pysty käyttämään julkisia kulkuneuvoja ilman kohtuuttomia vaikeuksia. Kun perheessä on vaikea- tai monivammainen lapsi, voi auto olla tarpeellinen, jos lapsi ei pysty kulkemaan muun perheen mukana julkisissa kulkuneuvoissa. Auton hankinta-avustus on korkeintaan puolet auton hankinnasta aiheutuvista todellisista kuluista. Vähennyksenä otetaan huomioon mahdollinen autoveronpalautus.

Perustuu lakiin vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista sekä asetukseen vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista 17 §.

Ajoneuvoveron vapautus

Rekisterissä olevista ajoneuvoista maksetaan ajoneuvoveroa. Ajoneuvoveron perusverosta voi saada vapautuksen henkilö,

 • jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa
 • joka kuljettaa vammaista jolle on myönnetty vammaisen pysäköintilupa
 • jolle on myönnetty autoveron palautus autoverolain (1482/1994) 51 §:n perusteella tai saman lain 50 §:ssä tarkoitettu vapautus oman tai perheenjäsenen sairauden, vian tai vamman aiheuttaman haitan vuoksi.

Tekstin alapuolella on linkki, josta pääset hakemaan ajoneuvoveron vapautusta.

Vapautus ajoneuvoveron perusverosta vammaisuuden perusteella perustuu lakiin ajoneuvoverosta 9 §.

Autoveroveronpalautus ja -huojennus

Uuden auton myyntihinnasta noin puolet on veroa. Vammainen henkilö voi saada joko kokonaan tai osittain autoveron takaisin omaan käyttöönsä tulevasta autosta, joka ensirekisteröidään Suomessa hakijan omistukseen. Autoveronpalautusta voi saada seuraavissa tapauksissa:

 1. Kun henkilön liikunta- tai näkövammasta aiheutuva pysyvä haitta-aste on vähintään 80 %. Auton tulee olla tarkoitettu hakijan henkilökohtaiseen käyttöön.
 2. Jos auto on oleellisen tarpeellinen työn tai ammattiin valmistavien opintojen vuoksi. Haitta-asteen tulee olla vähintään 60 %. Lukiossa opiskelua ei katsota ammattiin valmistaviksi opinnoiksi.
 3. Jos liikuntakyky on alaraajan tai -raajojen puuttumisen tai toiminnan vajavuuden vuoksi alentunut siten, että vamman haitta-aste on vähintään 40 % ja hakija tarvitsee autoa työssään tai ammattiin valmentavissa opinnoissaan. Veronpalautus on pienempi kuin kahdelle muulle ryhmälle.

Vapaamuotoisessa hakemuksessa tarvittavat liitteet:

 • Lääkärintodistus (SV-B-lääkärintodistuslomake), josta käy tarkasti ilmi vamman laatu ja haitta-aste.
 • Jäljennös hakijan tai kuljettajan ajokortista. Jos hakijana on kuljettaja, tarvitaan myös selvitys siitä, että hänellä on mahdollisuus käytännössä toimia kuljettajana.
 • Selvitys auton käytöstä, eli tarvitaanko autoa esimerkiksi työmatkoilla. Tällöin tulee liittää työnantajan todistus, josta ilmenee työsuhteen alkamisaika ja jatkuvuus, työmatkan pituus, yleisten kulkuneuvojen käyttömahdollisuus ja auton tarve työmatkalla tai työn hoitamisessa.
 • Selvitys ansiotuloista, jos on kysymyksessä hakija, joka on itsenäinen ammatinharjoittaja, provisiopalkalla tai muun palkkion perusteella. Myös tilapäiset työsuhteet ja luottamustoimet kannattaa ilmoittaa.
 • Oppilaitoksen selvitys opinnoista ja auton tarpeellisuudesta, jos autoa tarvitaan ammattiin valmistavien opintojen suorittamiseen.

Veronhuojennus

Mikäli hakija tai vammaisen lapsen perhe ei täytä autoveronpalautuksesta mainittuja edellytyksiä, voi tullihallitus erityisen painavista syistä palauttaa autoveron tai sen kohtuulliseksi katsottavan osan. Hakemusta käsiteltäessä huomioidaan hakijan tai perheenjäsenen liikkumista estävän vamman laatu, ajoneuvon tarve, sen sopivuus ja tarkoituksenmukaisuus. Myös perheen taloudelliseen ja sosiaaliseen asemaan kiinnitetään huomiota. Vapaamuotoisessa hakemuksessa tarvitaan samat liitteet kuin autoveronpalautusta haettaessa (ks. yllä). Lisäksi tarvitaan selvitys hakijan ja hänen perheensä taloudellisesta asemasta (todistus viimeksi toimitetusta verotuksesta tai asuinkunnan sosiaaliviranomaisen antama selvitys). Hakemuksessa on mainittava, että hakemus perustuu autoverolain 50. pykälään.

Perustuu autoverolakiin 50§ ja 51§.