FASD-nuorten haasteet aikuistuessa

Alkoholialtistus voi vaikuttaa kehittyvään lapseen hyvin eri tavalla. Siksi ei ole myöskään tyypillistä FASD-nuorta. Joitain yhteisiä haasteita useimmilla kuitenkin on. Alkoholialtistus aiheuttaa todennäköisimmin neurologisen vaurion, joka nuoren aikuistuessa voi ilmetä esimerkiksi oppimisvaikeuksina, levottomuutena ja keskittymisvaikeuksina.

FASD-nuoret eivät usein ole kehitysvammaisia, ja siksi virallinen järjestelmä ei aina ole pystynyt tarjoamaan heille riittäviä palveluita. Viimeistään nuoruusiässä laajemmat tutkimukset ovat tärkeitä, jos eri elämänalueilla ilmenee vaikeuksia. FASD-nuoret haluavat luonnollisesti olla samanlaisia kuin muutkin nuoret. Toimintakykyyn vaikuttavat kuitenkin oppimisen ja toiminnanohjauksen vaikeudet. Nämä perusvaikeudet kärjistyvät nuoruudessa sitä enemmän, mitä vähemmän niihin on voitu aikaisempien kehitysvuosien aikana vaikuttaa.

FASD-nuorille vaikeita asioita saattavat olla esimerkiksi ajan ja paikan hahmottaminen, rahan käyttö, itsenäinen liikkuminen kodin ulkopuolella ja omasta turvallisuudesta huolehtiminen. Nuoret tarvitsevat usein paljon aikaa ja asioiden kertausta. Jatko-opinnoista, itsenäisestä asumisesta ja työelämään siirtymisestä tarvitaan realistisia suunnitelmia.

Työvoimapoliittiset tukitoimet, koulutuskokeilut, työhön valmentavat koulutukset, työkykyisyyden arviointi ja mahdollinen uudelleenkoulutus ja täydennyskoulutus tulee aika ajoin tarkistaa myös keinona FASD-aikuisen työllistymiseen. FASD-nuoret voivat käyttää myös työhönvalmentajan palveluja työpaikalla.

Lisätietoa 
  • Asikainen, Anna (2011) Sijaisperheiden näkökulma. Teoksessa Vaarla, Suvi (toim.) Alkoholin vaurioittamat. Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaikutukset lapsen elämään. Kehitysvammaliitto.