Henkilökohtainen apu

Henkilökohtainen apu on vaikeavammaisen henkilön subjektiivinen oikeus, ja siitä säädetään vammaispalvelulaissa. Laissa todetaan, että henkilökohtaista apua järjestetään vaikeavammaiselle henkilölle, joka tarvitsee pitkäaikaisen tai etenevän vamman tai sairauden johdosta välttämättä ja toistuvasti toisen henkilön apua. Avun tarpeen ei tule ensisijaisesti johtua ikääntymiseen liittyvistä sairauksista ja toimintarajoitteista.

Henkilökohtaisella avulla tarkoitetaan henkilön välttämätöntä avustamista kotona ja kodin ulkopuolella

  • päivittäisissä toimissa
  • työssä ja opiskelussa
  • harrastuksissa
  • yhteiskunnallisessa osallistumisessa
  • sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämisessä.

Lain mukaan päivittäisiin toimiin, työhön ja opiskeluun on myönnettävä henkilökohtaista apua hakijan välttämättömän tarpeen mukaan. Harrastuksiin, yhteiskunnallisen osallistumiseen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen ylläpitämiseen on henkilökohtaista apua järjestettävä vähintään 30 tuntia kuukaudessa.

Henkilökohtaisen avun saamisen edellytyksenä on, että vaikeavammaisella henkilöllä on "voimavaroja määritellä avun sisältö ja toteutustapa". Vammaisen henkilön on siis ilmaistava, minkälaista apua hän tarvitsee. Kuulemisen tulee tapahtua riittävällä ammattitaidolla. Apua voi pyytää mm. läheisiltä. Oman äänen voi ilmaista myös erilaisia apuvälineitä käyttäen.

Henkilökohtaista apua haetaan oman kunnan sosiaalitoimistosta. Palvelutarve kannattaa pohtia huolella etukäteen ja kirjata muistiin. Vammainen henkilö voi ilmaistava mielipiteensä avusta myös kuvien avulla ja viittomalla. Henkilökohtaisen avun järjestämisessä kunnan on otettava huomioon vaikeavammaisen henkilön oma mielipide, palvelusuunnitelmassa määritelty avun tarve ja hakijan elämäntilanne.

Kunta voi järjestää henkilökohtaisen avun maksamalla avustajan palkkaamisesta aiheutuvat kulut. Tällöin vaikeavammainen henkilö toimii henkilökohtaisen avustajan työnantajana. Avun voi järjestää myös palvelusetelillä tai ostopalveluna. Vaikeavammaista henkilöä on tarvittaessa ohjattava ja autettava avustajan palkkaukseen liittyvissä asioissa.

Henkilökohtaista apua voi saada, vaikka hakijan vanhempi toimisikin omaishoitajana. Pääsääntöisesti henkilökohtaisena avustajana ei voi toimia henkilön omainen tai muu läheinen henkilö, ellei tähän ole erityisen painavaa syytä. Henkilökohtaisen avun järjestämisen edellytyksenä on, että hakijan huolenpito voidaan turvata avohuollon toimenpitein.