Kouluikä

Kouluiässä ilmenevät mahdolliset oppimisvaikeudet. FASD-lapsille on tyypillistä käyttäytymisen impulsiivisuus ja syy-seuraussuhteiden ymmärtämisen vaikeus. Myös tarkkaavuusongelmat ovat yleisiä. Kritiikitön luottamus muita ihmisiä kohtaan saattaa aiheuttaa ongelmia. Sosiaalisia ongelmia voivat lisätä impulsiivisuus ja vaikeus tunnistaa sosiaalisia sääntöjä.

Tyypillistä suoriutumisprofiilia ei kuitenkaan ole. Koska alkoholialtistus ei välttämättä näy ulospäin, diagnoosin tekeminen voi olla vaikeaa ja lapselta saatetaan vaatia enemmän kuin mihin hän kykenee.

Koulunkäynnin aloittaminen

Erityisen tärkeää on, että FASD-lapsen mahdollisuudet olisi perusteellisesti arvioitu ja tutkittu ennen koulunkäynnin aloittamista. Lapsen erityistarpeet tulisi tunnistaa ja niihin tulisi varautua opetusjärjestelyissä.

Ihanteellisinta olisi, jos sekä lapsi että häntä hoitavat vanhemmat voisivat odottaa koulun alkamista rauhallisin ja innokkain mielin. Koulun aloitus tuleekin suunnitella huolellisesti. Lähtökohtana on, että lapsi voisi käydä koulua tavallisella luokalla omassa lähikoulussaan. Erityisluokalle sijoittamisesta päättää opetuksen järjestäjä.

Lisätietoa 
  • Valkonen, Kirsi (2004) FAS-kuntoutusopas. Näkökulmia FAS- ja FAE-lasten kuntoutukseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
  • Asikainen, Anna (2003) FAS-palveluopas. Opas perheille ja yhteistyötahoille. Helsinki: Kehitysvammaliitto.