Nuoruus ja murrosikä

Murrosikä tuo FASD-lapsille samat elämään liittyvät muutokset kuin muillekin nuorille. Murrosikäiset saattavat testata rajojaan ja hakea hyväksyntää kaveripiiristä. FASD-lapsilla nämä ikävaiheeseen liittyvät puolet voivat korostua.

FASD-oireyhtymään liittyvät käyttäytymispiirteet - keskittymiskyvyn puute, vaikeus säädellä omaa käyttäytymistä, kritiikitön suhtautuminen muihin, vieraisiinkin ihmisiin - voivat aiheuttaa sen, että yhteisymmärrys ja luottamus nuoren ja hänen perheensä välillä on vaikeaa. Erityisesti kyvyttömyys arvioida omien tekojensa seurauksia voi aiheuttaa ajautumista sellaisiin kaveriporukoihin, joissa käyttäydytään impulsiivisesti ja lyhytjänteisesti.

Koulunkäynnin suhteen FASD-nuoria on kuvattu usein alisuoriutujiksi. Heille koulussa keskittyminen voi tuottaa suuria vaikeuksia älyllisestä tasosta riippumatta.

Kysymykset omasta taustasta

Jos FASD-lapsella on oireyhtymään liittyviä ulkoisia piirteitä, voivat nämä aiheuttaa nuorelle omaan erilaisuuteen liittyvää pohdintaa. Murrosiässä voi myös nousta eteen kysymys oman äidin raskaudenaikaisesta alkoholinkäytöstä. Tämä kysymys saattaa olla nuorelle erityisen vaikea. Lapset kokevat usein voimakasta solidaarisuuden tunnetta omia vanhempia kohtaan, ja lasten on vaikea vastaanottaa omista vanhemmista kielteisiä asioita.

Nuorelle olisi tärkeää tietää, että omaan erilaisuuteen on olemassa syy ja että häntä voidaan kuunnella ja auttaa. Nuorelle olisi myös tärkeää pystyä muodostamaan realistinen käsitys omista puutteista ja vahvuuksista. Tätä varten on olennaista, että FASD-oireisto olisi tunnistettu ja että lasta tai nuorta olisi autettu ja kuntoutettu elämän eri vaiheissa.

Lisätietoa 
  • Valkonen, Kirsi (2004) FAS-kuntoutusopas. Näkökulmia FAS- ja FAE-lasten kuntoutukseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
  • Asikainen, Anna (2003) FAS-palveluopas. Opas perheille ja yhteistyötahoille. Helsinki: Kehitysvammaliitto.