Omaishoidon tuki

Omaishoitaja

Omaishoito on läheisen vammaisen tai sairaan lapsen tai vanhuksen hoitamista tai huolenpitoa kotona. Hoitajana voi toimia ainoastaan omainen tai muu läheinen henkilö. 

Omaishoidon tuki

Omaishoidon tuki tarkoittaa hoidettavalle annettavia palveluita ja omaishoitajalle maksettavaa hoitopalkkiota, vapaata ja omaishoitoa tukevia palveluita. Tuen suuruus riippuu hoitotyön sitovuudesta ja vaativuudesta.

Omaishoidon tuesta laaditaan hoitajan ja kunnan välinen sopimus, jossa sovitaan mm.

  • hoitajalle maksettavan hoitopalkkion suuruudesta,
  • hoitajalle järjestettävästä vapaasta ja
  • sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden järjestämisestä hoitajalle.

Sopimuksen liitteenä on hoito- ja palvelusuunnitelma.

Hoitopalkkioita maksetaan hoidon sitovuuden ja vaativuuden mukaan.

Omaishoidon tuen hoitopalkkion vähimmäismäärä on 392,57 e/kk (2018). Hoidollisesti raskaaseen siirtymävaiheeseen (esim. saattohoitotilanne) voi hakea omaishoidon tukea, joka on vähintään 785,14 e/kk (2018).

Omaishoidon tuki on verotettavaa tuloa, josta peritään myös työntekijän eläkemaksu ja josta kertyy hoitajalle eläketurvaa. Hoitaja ei kuitenkaan ole työsuhteessa kuntaan, hoidettavaan eikä hoidettavan huoltajaan.

Tuen myöntämisen edellytykset

Kunta voi myöntää omaishoidon tukea, jos:

  • henkilö alentuneen toimintakyvyn, sairauden, vamman tai muun vastaavanlaisen syyn vuoksi tarvitsee kotioloissa hoitoa tai muuta huolenpitoa;
  • hoidettavan omainen tai muu hoidettavalle läheinen henkilö on valmis vastaamaan hoidosta ja huolenpidosta tarpeellisten palveluiden avulla;
  • hoitajan terveys ja toimintakyky vastaavat omaishoidon asettamia vaatimuksia;
  • omaishoito yhdessä muiden tarvittavien sosiaali- ja terveydenhuollon palveluiden kanssa on hoidettavan hyvinvoinnin, terveyden ja turvallisuuden kannalta riittävää;
  • hoidettavan koti on terveydellisiltä ja muilta olosuhteiltaan siellä annettavalle hoidolle sopiva  ja
  • tuen myöntämisen arvioidaan olevan hoidettavan edun mukaista.

Kaikkien luettelossa mainittujen myöntämiskriteerien tulee täyttyä, jotta omaishoidon tukea voidaan myöntää.

Omaishoitajan vapaa

Omaishoitajalla on lakisääteinen oikeus kolmen vuorokauden mittaiseen vapaaseen kuukaudessa.

Kunta huolehtii hoidon järjestämisestä vapaan ajaksi. Kunnalla on mahdollisuus järjestää virkistysvapaita hoitopalkkiota alentamatta.

Kunta vastaa omaishoidon tuesta ja se perustuu lakiin omaishoidon tuesta.

Lisätietoa