Omaishoito ja henkilökohtainen apu

Omaishoidon tukeen voi sisältyä erilaisia kotona asuvalle vammaiselle henkilölle suunnattuja palveluja, kuten henkilökohtaista apua. Henkilökohtaisen avun palvelu mahdollistaa vammaisen lapsen itsenäisen toiminnan kotona ja kodin ulkopuolella, mutta Ruotsissa tehtyjen selvitysten mukaan sillä voi olla suuri merkitys koko perheen hyvinvoinnin kannalta.

Socialstyrelsenin (Ruotsin sosiaalihallituksen) vuonna 2008 ja Riksrevisionin (Ruotsin valtiontalouden tarkastusviraston) vuonna 2011 tekemissä selvityksissä havaittiin, että niiden perheiden tilanne, joissa vammainen lapsi sai henkilökohtaisen avun palvelua, oli monilta osin parempi kuin sellaisten perheiden, joissa vanhemmat vastasivat palkatta valtaosasta lapsen arjessa tarvitsemasta avusta ja tuesta.

Henkilökohtaisen avun palvelu on mahdollista räätälöidä perheen tarpeisiin, ja se vapauttaa vanhempien aikaa ja voimavaroja lapsen hoidosta muihin toimintoihin. Selvitysten mukaan se oli parantanut vanhempien mahdollisuuksia käydä palkkatyössä. Näin ollen se oli myös kohentanut heidän tulotasoaan ja samalla pienentänyt tarvetta sosiaalietuuksille kuten asumistuelle. Henkilökohtaisen avun palvelulla oli pystytty osittain korvaamaan myös muita palveluja kuten tilapäishoitoa ja kotiapua.

Lapsen saamalla henkilökohtaisen avun palvelulla oli vaikutuksia myös vanhempien terveyteen. Heillä oli vähemmän sairauspoissaoloja töistä ja he saivat vähemmän sairausperustaisia sosiaalietuuksia kuin sitovaa omaishoitotyötä tekevät vanhemmat. Heillä oli myös enemmän aikaa itselleen ja perheen muille lapsille ja elämänrytmi oli kiireettömämpää. Henkilökohtaisen avun palvelu oli selvitysten mukaan myös helpottanut lasten muuttoa pois kotoa aikuisena.

Näistä tutkimustuloksista voidaan päätellä, että henkilökohtaisen avun palvelu laajentaa niin omaishoidettavan kuin hoitajankin osallistumismahdollisuuksia.