Toimintakykyä tukeva työote

Toimintakyvyn tukemista voi lähestyä kolmesta eri näkökulmasta:

1. Ympäristö
Kehitetään toimintaympäristöä ja välineitä (esimerkiksi sopivat tilat, toimiva ympäristö, mahdollisuudet toimia, selkeät opasteet, selkokieliset tai kuvalliset ohjeet)

2. Henkilön omat taidot
Vahvistetaan henkilön omaa toimintakykyä (esimerkiksi ohjaus, opastus, itsetunnon tukeminen)

3. Avustaminen ja tukeminen
Tuetaan ja annetaan apua tarvittaessa (yksilöllinen tuki ja ohjaus henkilölle tarpeellisissa ja tärkeissä asioissa, tukihenkilö, työvalmentaja, henkilökohtainen apu)

Toimintakyvyn tukeminen tarkoittaa henkilön tukemista hänen jokapäiväisessä elämässään. Toimintakyvyn tukemisen näkökulma on työssä läsnä koko ajan.

Työote syntyy siitä, millaisia käsityksiä työntekijällä on kehitysvammaisuudesta ja omasta tehtävästään. Korostammeko puutteita ja vajavuuksia vai vahvuuksia ja ihmisten mahdollisuuksia kehittyä? Uskommeko jokaisen yksilön mahdollisuuksiin oppia? Onko työntekijän tehtävä tukea oppimista?

Uusien taitojen opettaminen ja omatoimisuuden tukeminen tulee nähdä osana työtä. Kehittämällä toimintakykyä ylläpitäviä toimintatapoja, voidaan palvelunkäyttäjien omatoimisuutta lisätä ja keventää henkilökunnan työtaakkaa. Toimintakyvyn heikkeneminen puolestaan johtaa entistä suurempaan avuntarpeeseen.

Toimintakyvyn tukeminen edellyttää mahdollisuuksien näkemistä.

Lisätietoa 

Sari Somer (2007). Toimintakyvyn arviointimenetelmät sekä arvioinnin pohjalta tapahtuvat ohjauksen ja tuen tarpeen arviointi. Luentoaineisto. Kehitysvammaliitto.