Tuettu päätöksenteko

Jokaisella meistä, myös kehitysvammaisella henkilöllä, on oikeus sekä oma tahto ja kyky tehdä päätöksiä omasta elämästään. Kaikki eivät kuitenkaan kykene tekemään päätöksiä itsenäisesti, vaan tarvitsevat siihen ympäristönsä ja muiden ihmisten tukea.

Kehitysvammaiset ihmiset tarvitsevat päätöksenteon tukea puutteellisten tietojenkäsittelytaitojen takia. Heillä voi olla vaikeuksia esim. asioiden havaitsemisessa, tiedon vastaanottamisessa ja sisäistämisessä sekä tiedon soveltamisessa uusissa tilanteissa.

Tuetun päätöksenteon tavoitteena on kannustaa, rohkaista ja tukea henkilöä tekemään omaa elämäänsä koskevia päätöksiä ja valintoja. Kehitysvammaisilla henkilöillä ei välttämättä ole kokemusta valintojen ja päätösten tekemisestä, vaan asioita on ehkä päätetty heidän puolestaan. Jos asia on uusi, tarvitaan harjoitusta.

Tuettu päätöksenteko arjessa ja järjestelmänä

Tuettu päätöksenteko -käsitteellä viitataan usein joko arjen valinnoissa ja päätöksissä tarvittavaan tukeen ja sen järjestämiseen tai ns. tuetun päätöksenteon järjestelmään.

Pienissä arjen asioissa läheinen tai tuttu työntekijä voi auttaa etsimään tietoa, ymmärtämään vaikeita asioita ja syy-sauraus-suhteita sekä pohtimaan eri ratkaisujen etuja ja haittoja. Elämän suurissa ratkaisuissa ja tilanteissa, joissa henkilö ei tuettunakaan pysty ilmaisemaan omaa mielipidettään, tukea antavan ihmisen vastuu voi kasvaa niin suureksi, että tarvitaan muodollisempaa ja lakiin kirjattua tuetun päätöksenteon järjestelmää. Tällainen järjestelmä on käytössä mm. Kanadassa.

Päätöksentekoon tarvittavat asiat

Ihmisen kyky tehdä päätöksiä riippuu tilanteesta ja kulloinkin päätettävästä asiasta. Joistakin asioista päättäminen voi olla helppoa, vaikka joidenkin asioiden päättäminen ei onnistuisi lainkaan tai olisi erittäin vaikeaa. Kyky päätöksentekoon voi myös vaihdella ja muuttua ajan myötä.

Tehdäkseen päätöksiä henkilö tarvitsee tiivistäen seuraavia asioita:

  • Ymmärrys: Henkilö ymmärtää sen asian, josta hän on päättämässä.
  • Arvostelukyky: Henkilö osaa verrata tekemänsä päätöksen tärkeyttä suhteessa omiin arvoihin, itselle tärkeisiin asioihin ja tulevaisuuteen. Henkilö ymmärtää vaihtoehtoisten päätösten seuraukset.
  • Päättelykyky: Henkilö osaa punnita päätöksen edut ja haitat sekä arvioida sitä, mitä päätöksestä mahdollisesti seuraa.
  • Kyky tehdä valintoja: Henkilö osaa ja pystyy ilmaisemaan oman mielipiteensä muille.
  • Tietoisuus omista arvoista ja itselle tärkeistä asioista: Henkilöllä on hyvä itsetuntemus ja hän tietää, mikä on itselle hyväksi. Itsetuntemuksen lisäämisessä apua voi olla esim. yksilökeskeisestä elämänsuunnittelusta.

Päätöksenteossa tarvitaan useimmiten myös ympäristön tukea. Käytännössä henkilöllä voi olla esim. tukiverkosto, joka tuntee hänet hyvin, tukee valintojen tekemisessä ja auttaa pohtimaan vaihtoehtoja ja päätösten seurauksia.