Työkäytännöt haastavaan käyttäytymiseen ja mielenterveyden kysymyksiin

Jalkautunut tukitiimi

Kehitysvammahuollon palveluyksiköille tarkoitetun tukitiimipalvelun muodostavat moniammatillisen työryhmän 2-3 työntekijää. Tukitiimi voidaan kutsua paikalle tilanteissa, joissa on tarvetta esim. ratkaista erilaisia yksikön arjessa vastaan tulevia haastavia tilanteita tai määrittää jonkun asiakkaan itsemääräämistä rajoittavia toimenpiteitä. Tukitiimin tapaamisissa voidaan käsitellä sekä asiakkaaseen että yhteisön toimintaan liittyviä asioita.

Ensimmäinen kokoontuminen sisältää alkuarvioinnin tuen tarpeista yhdessä henkilökunnan kanssa. Tukitiimin työskentelykertojen määrä ja aikataulu sovitaan erikseen, kuitenkin siten, että tukitiimi tapaa vähintään kolme kertaa.

Tukitiimityöskentely sopii esim. aloittavan yksikön käynnistämisvaiheeseen, kun yksikölle haetaan yhteisiä toimintatapoja.

Lisätietoja: Eskoon kuntayhtymä, vammaispalvelujen johtaja Marjut Mäki-Torkko, marjut.maki-torkko(at)eskoo.fi, puh. 044 4156 712; psykiatrinen sairaanhoitaja Marika Ylikojola, marika.ylikojola(at)eskoo.fi, puh. 044 4156 764.

Tehostettu neuropsykiatrinen mielenterveystyö

Tehostettu neuropsykiatrinen mielenterveystyö on psykiatrisen sairaanhoitajan palvelu neuropsykiatriselle asiakkaalle sekä hänen lähiverkostolleen mutkikkaassa psykososiaalisessa ongelmatilanteessa tai akuutissa kriisitilanteessa.

Asiakkaalla voi olla esim. jotakin seuraavista haasteista:

  • vaikeuksia selviytyä arjesta, koulussa, töissä tai kotona
  • haasteita käyttäytymisessä
  • ahdistusta tai masennusoireita
  • jumiutumista ja pakko-oireita.

Työskentelyn tavoitteet määritellään yhdessä asiakkaan ja hänen lähiympäristönsä kanssa. Työskentelyssä hyödynnetään sovelletun ja kliinisen käyttäytymisanalyysin ja kognitiivisen käyttäytymisterapian menetelmiä. Palvelu sisältää psykososiaalista toimintakykyä tukevia keskusteluja asiakkaan kanssa, erilaisten terapeuttisten menetelmien hyödyntämistä sekä tiiviin yhteistyön lähiverkoston kanssa. Palvelu toteutetaan asiakkaan omassa toimintaympäristössä. Työntekijällä on tukenaan moniammatillinen tiimi.

Lisätietoja: Eskoon kuntayhtymä, vammaispalvelujen johtaja Marjut Mäki-Torkko, marjut.maki-torkko(at)eskoo.fi, puh. 044 4156 712; psykiatrinen sairaanhoitaja Marika Ylikojola, marika.ylikojola(at)eskoo.fi, puh. 044 4156 764.

Haastavan käyttäytymisen käyttäytymisanalyysi

Haastavan käyttäytymisen sovelletussa käyttäytymisanalyysissa kuvataan henkilön toimintaa, puhumista, ajattelua, tunteita, fysiologisia reaktioita sekä tilanteita, joissa sitä esiintyy. Tavoitteena on löytää käyttäytymiseen vaikuttavia tekijöitä, tunnistaa käyttäytymistä ylläpitäviä tekijöitä sekä löytää käyttäytymisen motiiveja.

Menetelmä auttaa mutkikkaiksi käyneiden tilanteiden jäsentämisessä ja ymmärtämisessä. Lähtökohtana on ajatus, että asiakkaan ongelmat eivät ole yksinomaan hänestä lähteviä, vaan ongelmat aiheutuvat yksilön ja ympäristön vuorovaikutuksesta. Tavoitteena on haastavaan käyttäytymiseen vaikuttaminen sekä uusien taitojen oppiminen.

Käyttäytymisanalyysiä tehdään moniammatillisessa työryhmässä, johon kuuluu asiakkaan kuntoutuksen kannalta keskeisiä henkilöitä (esim. asumisyksikön henkilökuntaa, psykologi, opettajat, psykoterapeutti, tarvittaessa ja mahdollisuuksien mukaan asiakkaan lähipiiri ja asiakas itse).

Käyttäytymisanalyysin vaiheet voivat rakentua esim. seuraavasti: 1) Elämänhistorian kartoitus, 2) toimintakyvyn arviointi, 3) ongelmaluettelon laatiminen, 4) funktionaalinen analyysi, 5) vaikuttamiskeinojen ja toimenpiteiden suunnittelu ja 6) seuranta ja toimenpiteiden vaikuttavuuden arviointi.

Menetelmän käyttö vähentää asiakkaiden haastavaa käyttäytymistä, arjen ongelmia ja rajoitetoimenpiteiden tarvetta. Tätä kautta asiakkaiden mahdollisuudet harjoitella arkisia taitoja lisääntyvät, omatoimisuus lisääntyy ja elämänhallinta paranee. Sovellettu käyttäytymisanalyysi sopii erityisen hyvin vaativia kuntoutuspalveluja tarvitseville, haastavasti käyttäytyville asiakkaille, joiden kanssa ei pystytä vuorovaikutukselliseen asioiden käsittelyyn.

Lisätietoja: Vaalijalan kuntayhtymä, psykologi Henna Kauppinen henna.kauppinen(at)vaalijala.fi, puh. 050 389 9258.

Kompetenssivalmennus

Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä käytössä oleva kompetenssivalmennus antaa työkaluja kehitysvammapsykiatriseen työskentelyyn erityisesti haastavasti käyttäytyvien asiakkaiden kanssa. Keskeisenä työmuotona on Valmennus-työskentely, missä asiakas ja työntekijät työskentelevät vertaisina kohti asiakkaan tavoitteita. Toimintamalli tukee asiakasta kehittämään itse valitsemiaan RPC-taitoja (Risk Preventing Competencies). RPC-taidot ovat sosiaalisia taitoja, joiden avulla asiakkaiden kompetenssin ja toimintakyvyn katsotaan kehittyvän.

Toimintamallin avulla asiakas saa taitoja mm. tunteidensa sekä oman käyttäytymisen ja sen seurausten tunnistamiseen ja arviointiin. Lisäksi taidot omien voimavarojen tunnistamisessa vahvistuvat. Asiakkaalle annetaan myönteistä palautetta ja onnistumisen kokemukset mahdollistetaan.

Jos asiakkaan itsemääräämisoikeutta joudutaan rajoittamaan, ohjaa päätöksentekoa asiakkaan yksilöllinen itsemääräämissuunnitelma.

Moniammatillinen kompetenssivalmennus lähtee olettamasta, että kehitysvammaisen asiakkaan haastava käytös johtuu adaptiivisten taitojen puutteesta, ja asiakkaat pyrkivät saavuttamaan tarpeitaan epäsopivilla tai puutteellisilla tavoilla. Valmennustyöskentely tarjoaa asiakkaille mahdollisuuden oppia uusia taitoja.

Lisätietoja: Pirkanmaan sairaanhoitopiiri/kehitysvammahuolto, osastonhoitaja Päivi Rahkjärvi, paivi.rahkjarvi(at)pshp.fi, puh. 050 438 8473.