Työkäytännöt oman elämän suunnitteluun

MESSI – Minun elämäni suunnitelma

MESSI-työväline (Minun Elämäni Suunnitelma) pohjautuu yksilökeskeisen suunnittelun ajattelutavalle ja työvälineille sekä Kehitysvammaliiton RATTI-hankkeessa kehitettyihin sosioemotionaalisen tuen välineisiin. Asiakasta autetaan pohtimaan mm. omia unelmiaan, tarvitsemaansa apua ja tukea, itseilmaisun tapoja, arjessa toimivia ja ei-toimivia asioita sekä asettamaan omia tavoitteitaan. Mukana on myös toimintakyvyn mittareita, sosiaalisia tarinoita sekä tukikeskustelun välineitä.

MESSI:in sisältyy myös Itsemääräämisoikeuteni toteutuminen arjessa -työväline. Työväline soveltuu myös tilanteisiin, jossa joudutaan miettimään itsemääräämisoikeutta rajoittavia toimenpiteitä. Työväline auttaa mm. pohtimaan, mitä henkilö jo osaa, missä asioissa hän tarvitsee tukea, mitkä asiat voivat uhata hänen turvallisuuttaan tai terveyttään sekä mitkä asiat tekevät henkilön onnelliseksi.

Työskentelyllä varmistetaan, että asiakas saa päättää niin pienistä kuin suuristakin asioista. Työskentelyssä ovat asiakkaan lisäksi mukana hänen tukityöntekijänsä sekä läheisensä.

Kaikille asiakkaille tehdään myös henkilökohtainen itsemääräämisoikeussuunnitelma.

Lisätietoja: Savon Vammaisasuntosäätiö

Osallisuutta yhteistyöllä ja luovuudella

Asiakkaan osallistumismahdollisuuksien lisäämisen toimintamalli perustuu kolmelle elementille: asiakkaan oma tahto, henkilöstön ja läheisten tuki asiakkaalle sekä johdon tuki henkilöstölle.

Asiakkaille tehdään oman elämän suunnitelmat. Asiakkaat saavat tukea suunnitelmiin kirjattujen asioiden toteuttamiseen sekä työntekijöiltä että läheisiltään. Asiakkaiden arkista päätöksentekoa tuetaan yksilöllisin tavoin. Asiakkaille mahdollistetaan hallittujen riskien ottaminen: heillä on oikeus tehdä myös huonoja päätöksiä ja oppia niistä.

Vuorovaikutuksen ja kommunikaation tukemiseksi organisaatiossa on käytössä kommunikaatiopassit sekä tukikeskustelut. Lisäksi käytetään mm. lehtityömenetelmää sekä HYP- ja OIVA-menetelmiä.

Organisaatiossa työntekijöitä kannustetaan luovuuteen ja vanhojen toimintamallien rikkomiseen, myös haastavien tilanteiden ratkaisemisessa. Organisaatiossa toimii ns. IMO-vastaava. IMO-vastaava on työntekijä, jonka vastuulla on asiakkaiden itsemääräämisoikeuteen liittyvien asioiden kehittäminen ja edistäminen organisaatiossa.

Lisätietoja: Kolpeneen kuntayhtymä

Omaan kotiin -valmennus

Omaan kotiin -valmennus koostuu kahdesta valmennusmuodosta, joista toinen on asumisvalmennusta ja toinen muuttovalmennusta. Muuttovalmennus pitää sisällään sekä muuttoon valmistautumisen, itse muuton sekä muuton jälkeisen ajan. Muuttovalmennukseen osallistuvat asiakkaan ja henkilökunnan lisäksi myös asiakkaan läheiset.

Valmennukseen tulevan asiakkaan toimintakyky kartoitetaan TOIMI-menetelmällä, ja hänelle tehdään yksilöllinen elämänsuunnitelma sekä valmennussuunnitelma muuttoa varten. Henkilökunta toimii asiakkaan ”tulkkina”, aktiivisena tukijana ja valmentajana. Työn punaisena lankana on, että jokaisessa hetkessä on mahdollisuus osallistua ja onnistua.

Asumisvalmennus sisältää arjen taitojen harjoittelua, päivätoimintaa, vapaa-ajan toimintoja sekä yhteisökasvatusta. Asiakkaille luodaan mahdollisuuksia tehdä valintoja, kehittää omia kykyjä, elää omannäköistään elämää ja toimia tavallisissa ympäristöissä. Valmennuksen sisältö ja kesto määräytyvät yksilöllisesti. Valmennuksella tavoitellaan positiivista muutosta asiakkaan elämään ja elämänhallintaan.

Muuttovalmennuksessa asiakasta autetaan uuden kodin löytämisessä ja käytännön asioiden järjestämisessä. Asiakkaat, heidän läheisensä ja työntekijät tutustuvat toisiinsa ennen muuttoa. Jotta arki sujuu myös uudessa kodissa, saa asiakas tukea myös muuton jälkeen.

Lisätietoja: Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin ky/kehitysvammahuollon tulosalue, osastonhoitaja Pirjo Roinesalo pirjo.roinesalo(at)ppshp.fi, puh. 040 844 6359; vs. apulaisylilääkäri Jarmo Körkkö, jarmo.korkko(at)ppshp.fi, puh. 044 737 8464.