Työkäytännöt palvelujen suunnitteluun

Palvelusuunnitelmapalaveriin valmistautuminen

Palvelusuunnitelmapalaveriin valmistavan toimintamallin tavoitteena on asiakkaan mielipiteiden ja näkemysten selvittäminen sekä asiakasnäkökulman esiin tuominen. Toimintatapa auttaa aktivoimaan asiakasta häntä koskevassa asiassa sekä osallistamaan asiakasta hänen asioidensa suunnitteluun ja toteutukseen.

Toimintamallin neljä vaihetta ovat valmistelu, aloitus, työskentely ja suunnitelma. Valmisteluvaiheessa valmistaudutaan palaveriin yhdessä asiakkaan kanssa. Asiakkaan kanssa käydään läpi hänen elämäntilannettaan sekä niitä asioita, joita tulevassa palaverissa on tarkoitus käsitellä. Lisäksi varmistetaan, että palaverissa on käytettävissä tarvittavat työskentelyvälineet sekä kommunikoinnin tukivälineet, esim. selkokielistä materiaalia.

Palaverin alkaessa esittäydytään ja käydään läpi palaverin tavoitteet. Tilanteessa huolehditaan siitä, että asiakas saa tarvitsemansa tilan ja ajan. Työskentelyvaiheessa osallistujat kirjaavat ylös ajatuksiaan käsiteltävistä asioista, jotka käydään yhdessä läpi. Asiakas saa tukea päätöksentekonsa tueksi. Suunnitelmavaiheessa kootaan suunnitelma siitä, miten tilanteesta jatketaan eteenpäin. Suunnitelma sisältää myös keinot sovittuihin tavoitteisiin pääsemiseksi. Osana suunnitelmaa määritellään myös, kuka missäkin asiassa avustaa.

Lisätietoja: Kehitysvamma-alan tuki- ja osaamiskeskus KTO, kuntoutus- ja kehittämisjohtaja Oili Sauna-aho, oili.sauna-aho(at)kto-vs.fi, puh. 040 172 6874; palvelu- ja asiakkuusjohtaja Marika Metsähonkala, marika.metsahonkala(at)kto-vs.fi, puh. 050 511 6514.

Kuvat palvelusuunnittelun tukena

”Kuvat palvelusuunnittelun tukena” -kansio auttaa asiakasta osallistumaan palvelusuunnitelmapalaverissa, jossa käsitellään häntä koskevia asioita. Kansion käyttö auttaa saamaan esiin asiakkaan tarpeita ja toiveita tilanteessa, jossa asiakkaalla on vaikeuksia ymmärtämisessä tai kommunikoinnissa. Kansion kuvia käyttäen voidaan laatia sekä palaverin asialista että palaverimuistio.

Sekä asiakas että muut palaverin osallistujat perehtyvät kuviin ja niiden käyttöön etukäteen. Lähityöntekijä auttaa asiakasta valmistautumaan palaveriin ja hankkii tarvittaessa lisäkuvia.

Kansion käyttö edellyttää, että organisaatiossa ja/tai sosiaalityöntekijällä/palveluohjaajalla on käytössään valmis kuvakansio, kuvatyökalu sekä tulostin lisäkuvien tekemistä varten. Lisäksi tarvitaan alusta, johon kuvia voidaan palvelusuunnitelmapalaverissa kiinnittää.

Lisätietoja: Eteva kuntayhtymä, erityishuollon johtoryhmän puheenjohtaja, tulosaluejohtaja Pirjo Riikonen, pirjo.riikonen(at)eteva.fi, puh. 040 304 7003.