Välineitä toimintakyvyn kuvaamiseen ja arviointiin

Toimintakyvyn kuvaamista varten on kehitetty erilaisia menetelmiä. Sosiaalipalveluissa yleisimmin käytetyt menetelmät (esimerkiksi RAVA) on kehitetty vanhustenhuollon tarpeisiin, eivätkä ne sovellu vammaispalveluissa käytettäviksi.

Kehitysvammapalveluiden piirissä tunnetaan mm. Kehitysvammaliitossa kehitetyt KETO ja PSYTO.

Näistä KETO on jäämässä pois käytöstä. Sen tilalle on kehitetty TOIMI, menetelmä psykososiaalisen toimintakyvyn kuvaamiseen, ja se soveltuu käytettäväksi muidenkin vammaispalveluiden asiakkaiden kuin kehitysvammaisten ihmisten tuki- ja palvelusuunnittelun tukena.

KETO (kehitysvammaisen toimintakyvyn arviointiasteikko) koostuu kehitysvammaisuuden määritelmän osa-alueista. Sillä saadaan yleiskuva mm. liikkumisen, hygienian ja siisteyden, kotiaskareiden, työtehtävien, sosiaalisten taitojen ja ihmissuhteiden sujumisesta arjessa. Asteikon tavoitteena on koota, jäsentää ja käsitteellistää lähipiirin asiakkaasta tekemiä havaintoja.

PSYTO (psykososiaalisen toimintakyvyn arviointiasteikko) on kehitetty alun perin kehitysvammaisten ihmisten mielenterveystyön haasteisiin, ja se tarjoaa mahdollisuuden pohtia psyykkistä hyvinvointia tai ristiriitoja yksilön ja ympäristön välillä. Se tarkastelee käyttäytymisongelmien ja oireiden vaikutusta arkeen ja yksilön hyvinvointiin. Asteikon tavoitteena on koota, jäsentää ja käsitteellistää lähipiirin asiakkaasta tekemiä havaintoja.

TOIMI on kehitetty Kehitysvammaliitossa 2008-2010. Toimi-kuvausmenetelmän runkona on 16 psykososiaalisen toimintakyvyn eri ulottuvuuksia tarkastelevaa asteikkoa. Lisäksi kootaan terveystietoja ja kysytään henkilön oma arvio omasta hyvinvoinnistaan. Kuvausprosessissa erityisen tärkeää on huomata henkilön elin- ja toimintaympäristö.