Yhteiskuntavastuu

Yhteiskuntavastuulla (corporate social responsibility) viitataan yleensä yritysten vastuuseen lähiympäristöään kohtaan. Yhteiskuntavastuu voidaan jakaa kolmeen eri vastuun muotoon:

  • taloudellinen vastuu
  • sosiaalinen vastuu
  • ympäristövastuu.

Yhteiskuntavastuun ohella on käytetty myös yritysvastuun ja yrityskansalaisuuden käsitteitä. Lähtökohtana yhteiskuntavastuuajattelussa on, että yrityksillä on vastuuta myös lähiympäristöstä ja erilaisista sidosryhmistä. Yhteiskuntavastuulla viitataan yleensä lainsäädännön ylittävään vastuunkantoon, eli kyse on sellaisesta liiketoiminnan vastuullisuuden muodosta, joka ylittää lain minimivaatimukset.

Sosiaalisella vastuulla viitataan yrityksen vastuuseen työntekijöistään ja lähiympäristöstä. Tähän kuuluvat esimerkiksi työolosuhteiden kehittäminen ja syrjinnän vastaiset toimenpiteet. Sosiaaliseen vastuuseen voidaan lukea myös hyväntekeväisyyteen osallistuminen. Yksi yritysten sosiaalisen vastuun muoto voi olla vajaakuntoisten tai (kehitys)vammaisten työllistäminen.

Yritykset ovat kehittäneet erilaisia raportointijärjestelmiä, suosituksia ja mittareita oman yhteiskuntavastuunsa osoittamiseen. Suurin osa raportoinnista on keskittynyt ympäristövastuuseen.

Esimerkkejä standardeista ja ohjeista:

YK:n Global Compact -aloite sisältää kymmenen periaatetta, jotka liittyvät muun muassa ihmisoikeuksiin ja työntekijöiden oikeuksiin. Periaatteet pohjautuvat YK:n ihmisoikeusjulistukseen. Yritykset voivat halutessaan sitoutua noudattamaan periaatteita.

Global Reporting Initiative (GRI) on kansainvälinen raportointistandardi. Yritykset voivat valita omaa toimialaansa koskevia mittareita. GRI kehittää parhaillaan ihmisoikeuksiin liittyvää raportointia.

Social Accountability 8000 -standardia (SA8000) käytetään työntekijöiden oikeuksien valvontaan. Ihmisoikeuksien osalta standardi perustuu YK:n ja ILOn ihmisoikeuksia ja työntekijöiden oikeuksia suojeleviin sopimuksiin.

OECD:lla on ohjeet monikansallisille yrityksille. Ohjeissa on periaatteita ja standardeja yrityselämän eri osa-alueille, kuten ympäristövastuuseen ja lahjonnan torjuntaan.

Lisätietoa