Samarbete med anhöriga

Rubrik: Samarbete med anhöriga
Ort: Österbotten
Organisation/arbetsgemenskap: FDUV
Tid för genomförande: 2019-2020
Samarbetspartner: Lyran, boendeenhet
Behov som ledde till boendegärningen:

FDUV:s sakkunniga inom boendefrågor har fungerat som bollplank till Lyrans boende i Malax. Vid Lyrans boende bor 14 personer som behöver stöd med sina vardagssysslor.
Vid träffarna med personalen har vi diskuterat frågor som delaktighet, självbestämmande, tystnadsplikt och utvecklandet av samarbete med anhöriga.
Personalen upplevde att anhöriga till personerna som bor på boendet kunde behöva ett forum där de kan uttala sina önskemål anonymt om boendevardagen.

Åtgärder:

Personalen vid boendeenheten Lyran listade frågor som de önskade att anhöriga skulle ta ställning till. Frågorna var följande:
1. Vad fungerar bra på Lyran?
2.Vad fungerar inte så bra på Lyran?
3. Informationen från Lyran till anhöriga, önskemål.
4. Vill anhöriga ha en aktivare roll gällande aktiviteter på Lyran, i så fall hur och när?
Anhöriga inbjöds till en träff under ledning av FDUV:s sakkunniga inom boendefrågor. Personalen var inte med på träffen. Vid träffen med anhöriga framkom mycket som fungerar bra, men det framkom även utvecklingsförslag gällande boendets vardagsrutiner. Anhöriga uppskattade inbjudan till ett aktivare engagemang, och detta ledde till att anhöriga började planera en sommarfest på Lyran.
Processen fortsatte med att FDUV:s sakkunniga inom boendefrågor besökte Lyrans personalmöte med hälsningar från anhöriggruppen. Det viktiga är att det inte nämns namn utan alla hälsningar är från grupp till grupp och inte person till person.

Resultat och utvärdering:

Denna form av samarbete utgående från Ann-Christine Gullacksens Delaktighetsmodell ledde till att anhöriga tillsammans ordnade en sommarfest i augusti 2019, som troligen blir en tradition. Därtill har personalens arbetsturer förtydligats för boare och anhöriga.
https://delaktighetsmodellen.se/kontakt/

Fortsättning av utvecklingsarbetet:

Anhöriga och personalen önskar en fortsättning av denna form av samarbete.

Internetlänk till videon:

Kontaktuppgifter: Susanne Tuure
0400600676
susanne.tuure@fduv.fi