YK:n vammaissopimus

Tällä sivulla kerrotaan, mikä YK:n vammaissopimus on.

Aloittakaa opintopiirityöskentely lukemalla tämä sivu. Sen jälkeen voitte valita, mitä vammaissopimuksen aiheita käsittelette opintopiirissä.

Tällä hetkelle Verneri.netissä on aineistoa seuraavista aiheista:

YK on valtioiden yhteinen järjestö 

YK eli Yhdistyneet kansakunnat on järjestö, jonka jäseniä ovat lähes kaikki maailman valtiot.

YK perustettiin toisen maailman sodan jälkeen vuonna 1945. YK perustettiin, jotta maat voivat yhdessä sopia, miten maailmasta saadaan parempi ja turvallisempi paikka kaikille.

Suomi liittyi YK:n jäseneksi vuonna 1955.

YK:n tehtävä on muun muassa

 • ehkäistä sotia
 • estää ilmastonmuutosta
 • edistää kaikille kuuluvien ihmisoikeuksien toteutumista
 • auttaa ihmisiä erilaisten kriisien keskellä.

YK on laatinut monia sopimuksia, jotka jäsenmaat ovat ratifioineet eli vahvistaneet. Kun valtio vahvistaa YK:n sopimuksen, se sitoutuu siihen, että sopimuksen oikeudet toteutuvat omassa maassa.

Erilaisia YK:n sopimuksia ovat esimerkiksi

 • ihmisoikeuksien yleismaailmallinen sopimus
 • lapsen oikeuksien sopimus
 • naisten oikeuksien sopimus
 • vammaisten ihmisten oikeuksien sopimus.

Vammaissopimus takaa vammaisten oikeudet

YK:n vammaissopimus takaa vammaisille ihmisille samat oikeudet kuin muille.

Vammaisia ei saa syrjiä eli kohdella eri tavoin kuin muita. Vammaisilla ihmisillä on oikeus osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti muiden kanssa.

YK hyväksyi vammaissopimuksen vuonna 2006.

Suomi vahvisti vammaissopimuksen vasta kymmenen vuotta myöhemmin vuonna 2016.

Sopimuksen vahvistaminen kesti kauan, koska Suomen lakeja piti ensin muuttaa niin, että ne vastaavat YK:n vammaisopimusta. Muutoksia piti tehdä lakeihin, jotka koskevat vammaisten ihmisten itsemääräämistä.

Vammaissopimuksen sisältö

YK:n vammaissopimuksessa on 50 artiklaa eli sopimuksen osaa.

Artikloissa on lueteltu vammaisten ihmisten oikeudet. Niitä ovat esimerkiksi

 • oikeus elämään
 • oikeus osallistua tasavertaisesti yhteiskunnan toimintaan
 • oikeus kansalaisuuteen
 • oikeus itsenäiseen elämään, asumiseen ja liikkumiseen
 • oikeus sananvapauteen ja yksityisyyteen
 • oikeus perheeseen
 • oikeus koulutukseen
 • oikeus terveyspalveluihin ja kuntoutukseen
 • oikeus työhön ja sosiaaliturvaan
 • oikeus osallistua poliittiseen toimintaan.

Sopimus korostaa syrjinnän kieltämistä ja vammaisten ihmisten oikeutta osallistua yhteiskunnan toimintaan tasavertaisesti muiden kanssa.

YK:n vammaissopimus on osa Suomen lainsäädäntöä. Viranomaisten pitää siis ottaa kaikessa toiminnassa huomioon vammaisten ihmisten oikeuksien toteutuminen ja edistäminen.

Vammaissopimus sisältää määräyksiä siitä, mitä kansallisia toimenpiteitä sopimus edellyttää ja miten sopimuksen toteutumista valvotaan.

Lisätietoa selkokielellä:

Ihmisoikeudet (www.verneri.net/selko)

VANE: YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva yleissopimus (www.vane.to)