Mitä kehitysvammaisuus on?

Kehitysvamma tarkoittaa vaikeutta ymmärtää ja oppia uusia asioita.

Kehitysvamma rajoittaa vain osaa ihmisen toiminnoista. Kaikilla ihmisillä on vahvuuksia ja kykyjä, ja jokaisen tulee saada tukea, jotta voi löytää omat mahdollisuutensa.

Kehitysvammaisuuden aste vaihtelee vaikeasta vammasta lievään vaikeuteen oppia asioita.

Suomessa on kaikkiaan noin 40 000 ihmistä, joilla on kehitysvamma.

Viime vuosina vaikeimmin vammaisista ihmisistä on alettu puhua omana ryhmänään. Kansainvälisissä yhteyksissä käytetään lyhennettä PMD, Profound Multiple Disabilities. Sillä tarkoitetaan kaikkein vaikeimmin kehitysvammaisia ja monivammaisia ihmisiä. Heitä on kaikista kehitysvammaisista 5-10 %.

Eri näkökulmia kehitysvammaisuuteen

Kehitysvammaisuutta tarkastellaan ja määritellään usealla eri tavalla, kuten

Perinteisesti kehitysvammaisuutta, kuten muutakin vammaisuutta, on tarkasteltu lääketieteen näkökulmasta. Rinnalla on pitkään ollut toimintakyvyn näkökulma, jossa pohditaan ihmisen valmiuksia selviytyä eri ympäristöissä.

Videossa kehitysvammalääkäri, tohtori Seija Aaltonen puhuu kehitysvammaisuudesta lääketieteen näkökulmasta.

Viime vuosina on voimistunut erityisesti sosiaalinen näkökulma. Siinä muistutetaan, että vamman sijaan ihmisten mahdollisuuksia rajoittavat usein erityisesti riippuvuus muista ihmisistä, ennakkoluulot ja syrjintä.

Videossa Kehitysvammaliiton tutkimuspäällikkö, dosentti Antti Teittinen avaa kehitysvammaisuuden merkityksiä ja siihen liittyviä ilmiöitä.

Aiemmin kehitysvammaisuudesta puhuttaessa on usein korostettu henkilön vammaa ja sen tuottamia rajoitteita. Nykyään korostetaan pikemminkin henkilöiden yksilöllisiä ominaisuuksia ja vahvuuksia.

Koska kehitysvammaiset ihmiset ovat hyvin monimuotoinen ihmisjoukko, ei käsite "kehitysvammainen" kerro paljoakaan itse ihmisestä.
Alla olevassa videossa pohditaan miltä sana "kehitysvammaisuus" tuntuu sekä sitä, mikä voisi korvata kehitysvammaisuus -käsitetteen.

Videon lähde: Kehitysvammaisten tukiliitto ry. (2017)

Vammaisuuden määritelmä YK:n yleissopimuksessa vammaisten ihmisten oikeuksista

Yk:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista ponnistaa pitkälti vammaisuuden sosiaalisesta mallista.

Yleissopimuksessa vammaisuus määritellään kytkeytyvän ympäristön ja ihmisen fyysisen tai psyykkisen vamman suhteellisuuteen. Vammaisuus nähdään tilana, joka aktivoituu kun vammainen henkilö kohtaa ympäristössään asenteellisia tai fyysisiä esteitä, jotka haittaavat hänen osallisuuttansa.

Positiivinen erityiskohtelu

Vamma voi aiheuttaa henkilölle esteitä joissakin tilanteissa, jonka takia hän ei voi täysipainoisesti osallistua yhteiskunnan toimintaan yhdenvertaisesti muiden ihmisten kanssa.

Vamman aiheuttamia esteitä tai rajoitteita voidaan kuitenkin lieventää tai poistaa henkilölle annettavin tukitoimin, apuvälinein sekä ympäristön esteitä purkamalla. Tällöin puhutaan positiivisesta erityiskohtelusta: Vammaisille henkilöille myönnettävillä tukipalveluilla ja tukitoimilla pyritään takaamaan yhdenvertainen osallisuus itseään koskevaan päätöksentekoon, sekä samat oikeudet ja toimintamahdollisuudet ympäristössään kuin muillakin ihmisillä on.

Lisätietoa 
  • Seppälä, Heikki (2017) Erilaiset eväät. Kirja kehitysvammaisuudesta. Kehitysvammaliitto.