Esikoululaisten kuljetuspalvelut

Kysymys 

Ei niinkään kysynmys kuin tarkennus esiopetusmaksu-kysymykseen. Esiopetus on lakisääteisesti maksutonta, riippumatta sen toteutustavasta. Hoitopäivistä voidaan periä ns. osapäivähoitomaksu muusta hoitoajasta. Omassa päiväkodissamme kerrottiin infotilaisuudessa, että eskarilaiset ovat oikeutettuja kyyteihin samoin perustein kuin koululaisetkin, eli kysyjän matkatiedoilla eskarimatkat tulisi kunnan huolehtia. Linkistä ei minulle selvinnyt erityislasten matkojen ohjeistus. Voisiko sitä selventää. Missä tilanteissa kehitysvammaisten eskarilasten matkat järjestetään/ korvataan?

Vastaus 

Hei,

Esikoululaisille erityislapsille tulee tarjota koulukyyti tai riittävä avustus, jos a) matka on yli viisi kilometriä pitka tai se on vaarallinen, tai b) jos lapsi ei kykene yksin siitä suoriutumaan, esimerkiksi koska hän on liian nuori, hän on ylivilkas tai hän käyttää pyörätuolia.

Perusopetuslaki 32§

Koulumatkat

Jos perusopetusta tai lisäopetusta saavan oppilaan koulumatka on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen. Jos esiopetusta saavan oppilaan matka kotoa esiopetukseen tai lasten päivähoidosta annetussa laissa tarkoitetusta päivähoidosta esiopetukseen on viittä kilometriä pitempi, oppilaalla on vastaavasti oikeus maksuttomaan kuljetukseen kotoa suoraan esiopetukseen tai päivähoidosta esiopetukseen ja esiopetuksesta kotiin tai päivähoitoon. Perusopetusta, lisäopetusta tai esiopetusta saavalla oppilaalla on oikeus maksuttomaan kuljetukseen myös silloin, kun edellä tarkoitettu matka oppilaan ikä ja muut olosuhteet huomioon ottaen muodostuu oppilaalle liian vaikeaksi, rasittavaksi tai vaaralliseksi. Maksuttoman kuljetuksen vaihtoehtona on oppilaan kuljettamista tai saattamista varten myönnettävä riittävä avustus. (19.12.2003/1139)

Terveisin,
Niina Sillanpää