Kehitysvammainen lapsi ja kuntoutussuunnitelma

Kysymys 

Poikani on kehitysvammainen, autistisia piirteitä omaava 15-vuotias. Hänelle tuli kuntoutussuunnitelma-aika, johon hän itse ei ollut tervetullut, mutta me vanhemmat kylläkin.

Onko tämä normaalia vai voiko jopa olla syrjintää?

terveisin,
Huolestunut vanhempi

Vastaus 

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi.

Kuntoutumissuunniltelma (kuntoutussuunnitelma) on terveydenhoidollinen suunnitelma; Vaativaa lääkinnällistä kuntoutusta ohjaava suunnitelma, kuten Kela sen nimeää (Kela 2018). Tällöin voidaan nähdä, että Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (17.8.1992/785) sääntelee asiakkaan asemasta ja oikeuksista myös suunnitelman teossa.

Laki potilaan asemasta ja oikeuksista 4§ a määrittelee asiakkaan oikeuksia seuraavalla tavalla koskien lääkinnällisen kuntoutuksen suunnitelmia:

Tutkimusta, hoitoa tai lääkinnällistä kuntoutusta koskeva suunnitelma

"Terveyden- ja sairaanhoitoa toteutettaessa on tarvittaessa laadittava tutkimusta, hoitoa, lääkinnällistä kuntoutusta koskeva tai muu vastaava suunnitelma. Suunnitelmasta tulee ilmetä potilaan hoidon järjestäminen ja toteuttamisaikataulu. Suunnitelma on laadittava yhteisymmärryksessä potilaan, hänen omaisensa tai läheisensä taikka hänen laillisen edustajansa kanssa. Suunnitelman sisällöstä ja asiaan osallisista on lisäksi voimassa, mitä niistä erikseen säädetään."

Kela ohjeistaa kuntoutumissuunniltelmasta seuraavalla tavalla Kelan kotisivuilla:

"Se (kuntoutumissuunnitelma) on potilaan, hoitavan lääkärin ja tarpeen mukaisen moniammatillisen tiimin (kuntoutuksen ammattilaiset) yhteistyössä tekemä kuntoutuksen tarpeen arvio, ja se noudattaa hyvää kuntoutuskäytäntöä."

Tästä linkistä pääset katsomaan Kelan ohjeistuksen kuntoutumissuunnitelman laatimisesta kokonaisuudessaan.

Myös YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista artikla 26 "kuntoutus" sanoo kuntoutuspalveluista ja niitä ohjaavista suunnitelmista siten, että niiden on perustuttava yksilöllisten tarpeiden ja vahvuuksien monialaiseen arviointiin.

Eli kyllä asiakkaan ääntä pitäisi kuulla myös kuntoutumissuunnitelman laatimisen yhteydessä niin Kelan ohjeistuksen kuin Lain potilaan asemasta ja oikeuksista -lain nojalla. Osallisuus itseään koskevassa päätöksenteossa on ihmisoikeus, jota YK:n vammaissopimus vahvistaa.

Lain tulkinnan ja Kelan ohjeistusten mukaan lapsella on siis oikeus olla mukana kuntoutumissuunnitelman teossa ja häntä on myös kuultava tässä.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus