Kehitysvammaisen asumispaikan odotus

Kysymys 

Onko laissa määritelty kauanko pitää asumispalvelua jonottaa? Olemme nyt olleet jonossa 2 ja puoli vuotta.

Vastaus 

Hei,

Laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (3.4.1987/380) sanoo, että tämän lain mukaisten palvelujen ja tukitoimien tarpeen selvittäminen on aloitettava viimeistään seitsemäntenä arkipäivänä sen jälkeen, kun vammainen henkilö taikka hänen laillinen edustajansa tai omaisensa, muu henkilö tai viranomainen on ottanut yhteyttä sosiaalipalveluista vastaavaan kunnan viranomaiseen palvelujen saamiseksi. Lisäksi samassa laissa määritellään palveluja koskevien päätösten tekemistä koskeva aikataulu:

"tämän lain mukaisia palveluja ja tukitoimia koskevat päätökset on tehtävä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun vammainen henkilö tai hänen edustajansa on esittänyt palvelua tai tukitointa koskevan hakemuksen, jollei asian selvittäminen erityisestä syystä vaadi pitempää käsittelyaikaa."

Palveluasumisen järjestäminen voi olla sellainnen palvelu, jonka selvittäminen ja hankkiminen voi viedä pitemmän ajan kuin kolme kuukautta, koska kunta voi joutua järjestämään palvelut ostopalveluina. Prosessi voi siis kestää kauemmin kuin kolme kuukautta, mutta kaksi ja puoli vuotta on kohtuuttoman pitkä aika. Kunnan olisi pitänyt saada järjestettyä teille lainmukaisesti kuuluva palvelu nopeammalla aikataululla.

Jos olette tyytymätön saamaanne kohteluun sosiaalihuollossa, voitte tehdä muistutuksen sosiaalihuollon toimintayksikön vastuuhenkilölle tai sosiaalihuollon johtavalle viranhaltijalle.

Muistutusmenettelyn tarkoituksena on, että asiakkaan asia käsitellään mahdollisimman lähellä palveluprosessia ja sellaisen henkilön toimesta, joka voi omilla ratkaisuillaan vaikuttaa päätökseen suoraan ja nopeasti.

Viranomaisen on vastattava muistutukseen kohtuullisessa ajassa. Muistutuksen tekeminen ei vaikuta asiakkaan oikeuteen hakea muutosta sosiaalihuoltoa koskeviin päätöksiin tai oikeuteen kannella asiastaan sosiaalihuoltoa valvoville viranomaisille.

Kunnan sosiaaliasiamies antaa tietoa sosiaalihuollon asiakkaan oikeuksista ja avustaa tarvittaessa esimerkiksi muistutuksen tekemisessä.

Voit lukea lisää muutoksenhaku-, muistutus- ja kanteluprosesseista sosiaalihuollossa Terveyden- ja hyvinvointilaitoksen vammaispalvelujen käsikirjasta:

https://thl.fi/fi/web/vammaispalvelujen-kasikirja/palvelujen-jarjestamisprosessi/muutoksenhaku-muistutus-ja-kantelu#muistutus

Ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus