Osaajia vammaistyöhön JAMK:sta

Hei
Kevään amk-haku käynnistty, joten on varmaan hyvä aika tiedottaa ja aloittaa keskustelua myös sosionomien osaamisesta ja paikasta vammaistyön tehtävissä.

Jyväskylän ammattikorkeakoulu / Sosiaali- ja terveysala
SOSIONOMIKOULUTUS
Jyväskylän ammattikorkeakoulun sosiaali- ja terveysalalla järjestetään sosionomikoulutusta (sosionomi, AMK). Koulutus on laajuudeltaan 210 opintopistettä (140 opintoviikkoa).

Yhteisten perus- ja ammattiopintojen lisäksi opiskelijat voivat valita yhden suuntautumisvaihtoehdon,
joita meillä ovat:
• Erityiskasvatus ja vammaistyö
• Sosiokulttuurinen työ
• Varhaiskasvatus ja sosiaalipedagoginen työ

ERITYISKASVATUKSEN JA VAMMAISTYÖN SUUTAUTUMISVAIHTOEHTO
Suuntaavat opinnot ovat laajuudeltaan vähintään 150 op,
josta harjoittelua on 38 op ja opinnäyteyö 15 op.

Erityiskasvatuksen ja vammaistyön opinnot antavat valmiudet tukea vammaisen ihmisen osallisuutta perheessä, yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Opiskelijat voivat valmistuttuaan sijoittua kasvatus- / aikuiskasvatus-, ohjaus-, neuvonta- ja esimiestehtäviin vammaistyön eri toiminta-alueilla.

Työpaikka voi olla esimerkiksi:
• palveluohjauksessa
• perhetyössä
• lasten iltapäivähoidossa
• asumispalveluissa
• työn ja toiminnan sekä vapaa-ajan ohjauksessa
• järjestötyössä tai moniammatillisissa kehittämistehtävissä.

Opintojen lähtökohtina ovat:
vammaisuuden määrittyminen sosiaalisena ilmiönä, ekokulttuurinen ajattelu, yksilöllisen tuen tarpeen näkökulma, vammaisen ihmisen ja hänen yhteisönsä voimavarojen tukeminen sekä jaettu asiantuntijuus ja kumppanuus.

Opintoihin kuuluu yhteisiä opintoja, jotka etenevät ikäkausittain muodostuvina teemoina. Kuhunkin teemaan sisältyy sosiaalipalvelujen, erityiskasvatuksen ja hoitotyön opintoja. Lisäksi teemoihin kuuluvat myös teeman tavoitteiden mukaiset laajat ilmaisullisen työotteen opinnot (kädentaidot, musiikki ja erityisliikunta). Vaihtoehtoisten opintojen avulla opiskelija voi suuntautua häntä itseään kiinnostaviin aiheisiin.

Opiskelija rakentaa oman kiinnostuksensa mukaisen oppimispolkunsa näiden teemojen sisällä. Hän voi suuntautua laaja-alaiseen osaamiseen erityiskasvatuksen ja vammaistyön alueella tai oppimistehtävien, harjoittelujen ja vallinnaisaineiden avulla keskittyä valitsemaansa osa-alueeseen.

Opintoja toteutetaan tiiviissä yhteistyössä työelämän kanssa. Opiskelijat voivat olla mukana erimuotoisissa työelämälähtöisissä projekteissa tekemässä opinnäytetöitään tai harjoittelujaan.

Lisätietoja:
Helena Koskimies, erityiskasvatuksen ja vammaistyön yliopettaja
p. 040 833 6174
e-mail: helena.koskimies@jamk.fi

Vastaa viestiin