sosionomina vammasityössä

Vammaistyössä tarvitaan laajan tieto- ja taitopohjan omaamia työntekijöitä ja sosionomin koulutus antaa tähän pätevyyden. ”Erityiskasvatukseen ja vammaistyöhön suuntautuneelta sosionomilta vaa-ditaan moniammatillista työskentelyä ja laajaa teoriaosaamista. Työ vaihtelee laajasti riippuen asia-kaskunnasta, tarvitaan mm. erityispedagogista osaamista, hoitotyön osaamista, perehtymistä lain-säädäntöön sekä kommunikaatiotaitoja. Työ kehitysvammaisten ihmisten kanssa on muuttuvaa ja rikasta. Jatkuvasti muuttuvassa yhteiskunnassamme myös vammaiset ihmiset tarvitsevat rinnalleen auttajaa ja tukijaa, arkielämän sujuvuuden turvaamiseksi ja palvelujen pysymiseksi ajan tasalla. Sosionomin ydinosaamiseen kuuluu kasvatuksen ja ohjaamisen ohjaus, tiedonhankinnan osaami-nen, oman työn jatkuva kehittäminen sen hetkistä teoriatietoa vastaavaksi. Sosionomilla on hallin-non ja johtamisen taitoja sekä työn kehittämisen ja organisoinnin osaamista. Näiden myötä sosio-nomi pystyy hyödyntämään asiantuntijuuttaan monella sektorilla ja erilaisissa työtehtävissä. Sosio-nomi-opinnot antavat sosionomille valmiuksia toimia vammaisen ihmisen kumppanina vahvistaen hänen tasa-vertaista osallisuutta yhteiskunnassa ja yhteisössä. Koulutus antaa pätevyyden työsken-nellä vaativissa kasvatus-, ohjaus, palveluohjaus- ja esimiestehtävissä eri vammaistyön sektoreilla.

Erityiskasvatuksen ja vammaistyön opinnot Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, jossa tällä hetkellä opiskelen, antavat osaamista esimerkiksi seuraaville alueille; vammaisen ihmisen arkielämän ja sosiaalisen toimintakyvyn tukemiseen, palveluohjaukseen, lainsäädännölliseen osaamiseen, vam-maisen ihmisen yksilölliseen tukemiseen ja ohjaukseen, musiikin terapeuttiseen käyttöön, kommu-nikaatiotaitoihin, kuvalliseen ilmaisuun, hoitotyön menetelmiin, apuvälineiden tuntemiseen ja käyt-töön sekä erityisliikunnan osaamiseen. Näiden avulla sosionomi pystyy tukemaan vammaisen ihmi-sen arkea laaja-alaisesti.
Sosionimi-opintojen lähtökohtana on vammaisuuden ymmärtäminen myös sosiaalisena ilmiönä. Vammaisen ihmisen omien voimavarojen tukeminen ja yksilöllisyyden korostaminen ovat opinto-jen kulmakiviä. Yhteiskunnassamme vammaisten ihmisten tasa-arvoisuus ei usein toimi, joten so-sionomin ydinosaamiseen kuuluu myös yhteiskunnallinen tietoisuus ja puutteisiin vaikuttaminen.
Sosionomi koulutus on suhteellisen uusi ja tieto sosionomikoulutuksesta ja sosionomin pätevyydestä tulee ajan myötä esille eri sektoreille!

Tuo esittämäsi "koulutuksen sisältö" pitää varmasti paikkansa, mutten ymmärrä mikä on "pointtisi"??? Kyllähän koulunpenkillä noita kaikkea opetetaan mutta se on vain riipaisu jokaista alaa hiukan ja siihen se jääkin. Kyllä sosionomi opiskelu antaa varmasti valmiuksia toimia vammaisten parissa mutta ei se sinusta mitenkään valmista tai pätevämpää työntekijää tee! Olen työskennellyt kehitysvamma alalla yli kymmenen vuotta, opistotasoisen sosiaaliohjaaja koulutuksen jälkeen. Sosiaaliohjaaja koulutus oli todella kattava, siinä keskityttiin pitkien harjoitteluiden ohella muutamaan suuntaukseen ja siltikään ei saanut tarpeeksi tietoa esim. vammaisuudesta kun olisi ollut käytännössä tarve. Saatikka nykyään sosionomi, joka on melkein "jokapaikan osaava" / kaiken tietävä työntekijä. Omassa työssäni en ole tavannut vielä ainuttakaan sosionomia joka osaisi yhdistää teoriaansa käytäntöön tai sellaista jolla olisi noita hienoja kirjoittamiasi taitoja! En sillä etteikö heitäkin olisi mutta kyllä etenkin vammaisten kanssa työskennelessä työ/ja elämän kokemus, sosiaalisuus, empaattisuus, asiakkaan psyykkisen, fyysisen ja sosiaalisen tarpeen tunnistaminen ja asioihin tarttuminen ovat paljon tärkeämpiä pätevyysvaatimuksia. Ilman näitä ominaisuuksia ei kenestäkään sosionomista tule vammaisalalle pätevää työntekijää vaikka kuinka olisi lukenut. Eikä ilman työkokemusta edes nuo suuret kirjoittamasi tavoitteet ole saavutettavissa!!! Kyllä se on työ mikä opettaa, tiedän kokemuksesta....
Itse olen sosionomiksi valmistumisen jälkeen työskennellyt jo useamman vuoden kehitysvamma-alalla, ja näen koulutukseni hyvänä ammatillisena kivijalkana! On valitettavaa että nimimerkkillä "valitettavasti" on sosionomeista huonoja kokemuksia. Itse uskon vahvasti siihen että moniammatillisuus ja erilaiset koulutustaustat tuovat työhömme erilaisia näkökulmia, ja palvelevat siten myös asiakkaidemme hyvää arkea.
Toki työkokemus on tärkeää. Eihän kukaan ole ainakaan tällä alalla "valmis" koulunpenkiltä päästessään! Mutta kuten jo edellä sanoin, nämä opit ovat se kivijalka, jolle voimme alkaa omaa ammatillisuuttamme rakentaa. Ja mitä vahvempi tämä kivijalka on sen tukevampi on sen päälle rakennettava talo. Ja ainakin minä uskon, että jos vammaisalalle tuleva työntekijä on rakentanut tuon kivijalkansa huteralle pohjalle, ei hän tällä alalla kauaa pysy. Sen verran rankkaa ja osaamista vaativaa työtä tämä on!

Vastaa viestiin