Kuka valvoo asumispalveluiden ja päivätoiminnan palveluiden toimintaa?

Kysymys 

Hei,

Aluehallintovirasto valvonee ryhmäkoteja? Mitä se käytännössä tarkoittaa? Tarkastusta muutaman vuoden välein? Kuka valvoo tarkastuksessa vammaisen etua? Kuullaanko häntä jotenkin konkreettisesti vai onko hän hoitajien armoilla? Onko tällaisesta lakia?

Kehitysvammaisten päivätoiminnassa on suuri ryhmäkoko, mikä aiheuttaa stressiä. Onko Mitään lakia joka tarkemmin määrää ryhmänkoosta suhteessa hoitajien määrään?

Vastaus 

Hei,

Aluehallintovirasto valvoo ryhmäkoteja etukäteisvalvonnalla ja -ohjauksella. Lisäksi aluehallintovirasto teke jälkikäteisvalvontaa ja -ohjausta.

Etukäteisohjaus ja -valvonta on

  • tiedottamista
  • resurssiohjausta
  • informaatio-ohjausta
  • ohjaus- ja valvontakäyntejä sosiaali- ja terveydenhuollon toimintayksikköihin
  • luvan myöntämiseen liittyviä tarkastuksia
  • asiakirjojen perusteella tapahtuvaa arviointia
  • neuvontaa ja konsultaatioita
  • koulutusta ja kehittämishankkeisiin osallistumista.

Jälkikäteisvalvontaa ja -ohjausta tehdään, jos palveluiden toiminnassa on osoitettu olevan jotakin selvitettävää. Jälkikäteisvalvonnalla ja -ohjauksella tarkoitetaan selvitettäväksi otettavia valvonta-asioita, jotka perustuvat

  • hallintokanteluihin, ilmoituksiin ja muihin yhteydenottoihin
  • tilastoista, raporteista ja toimintakertomuksista saatuihin tietoihin.

(tiedot THL: Sosiaalipalvelujen valvonta ja ohjaus)

Asumispalveluyksiköiden, kuten ryhmäkotien on tehtävä myös omavalvontaa, jolla se arvioi omaa toimintaansa. Asumispalvelulle tämä tarkoittaa käytännössä omavalvontasuunnitelman laatimista. Tästä sääntelee Sosiaalihuoltolaki 47 §

Omavalvontasuunnitelmalla pyritään siihen, että esimerkiksi asumispalvelun toiminnassa toiminnan ongelmat pyritään ratkaisemaan mahdollisimman lähellä asiakkaan arkea.
Avi ei siis tee säännöllisiä tarkistuksia, vaan aluehallintovirasto tekee hallinnollista valvontaa vasta siinä tapauksessa, jos esimerkiksi palveluissa ilmenee puutteita, jotka tulevat esiin esimerkiksi palveluun liittyvissä kanteluissa.

Valvontaa palveluissa suorittaa myös kunta/maakunta, sillä itsehallinnollisina palvelun järjestäjinä ne vastaavat palveluiden laadunmukaisuudesta. Kunnan/maakunnan tulee siis valvoa heidän alueensa palveluyksiköiden toimintaa, jolla varmistetaan, että asiakkaat saavat tarvitsemansa hoidon ja palvelun.

Kellä tahansa on oikeus tehdä kantelu aluehallintovirastolle, jos havaitsee, että palvelussa ei toimita asiakkaan edun mukaisesti/palvelussa ilmenee puutteita.

Päivätoiminnan ryhmäkokoihin liittyvään kysymykseen:

Ryhmäkoihin liittyen lainsäädännössä ei löydy sääntelyä.

Sosiaalihuoltolaki 4§ sanoo kuitenkin seuraavasti koskien asiakkaan etua:

Asiakkaan etua arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota siihen, miten eri toimintatavat ja ratkaisut parhaiten turvaavat:

1) asiakkaan ja hänen läheistensä hyvinvoinnin;

2) asiakkaan itsenäisen suoriutumisen ja omatoimisuuden vahvistumisen sekä läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet;

3) tarpeisiin nähden oikea-aikaisen, oikeanlaisen ja riittävän tuen;

4) mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan;

5) kielellisen, kulttuurisen sekä uskonnollisen taustan huomioimisen;

6) toivomuksia, taipumuksia ja muita valmiuksia vastaavan koulutuksen, väylän työelämään sekä osallisuutta edistävän toiminnan;

7) asiakassuhteen luottamuksellisuuden ja yhteistoiminnan asiakkaan kanssa.

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on kiinnitettävä erityistä huomiota erityistä tukea tarvitsevien asiakkaiden edun toteutumiseen.

Toivottavasti sait näistä tiedoista apua!

Ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus