Läheisen oikeudet päätöksenteossa

Kysymys 

Sisareni on vaikeasti kehitysvammainen eikä pysty itse huolehtimaan päivittäisistä asioistaan. Hänellä on taloudellisissa asioissa ulkopuolinen edunvalvoja.

Kehitysvammaisen henkilön sisaret eivät ole saaneet tietoa sosiaalitoimelta hänen hoitoonsa liittyvistä päätöksistä. Onko tämä oikein? Me sisaret haluamme osallistua päätöksentekoon, jotta päätökset olisivat siskomme edun mukaisia.

Vastaus 

Hei,

Lain mukaan teillä on oikeus osallistua sisartanne koskevaan päätöksentekoon.

Tästä asiasta säätää Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 9§ (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812#L2P8):

"9§ Itsemääräämisoikeus erityistilanteissa

Jos täysi-ikäinen asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi pysty osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa tai sosiaalihuoltoonsa liittyvien muiden toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen taikka ymmärtämään ehdotettuja ratkaisuvaihtoehtoja tai päätösten vaikutuksia, on asiakkaan tahtoa selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen edustajansa taikka omaisensa tai muun läheisen henkilön kanssa.

Jos täysi-ikäinen asiakas on henkilöään tai varallisuuttaan koskevassa asiassa ilmeisen edunvalvonnan tarpeessa, tulee sosiaalihuoltolain 6 §:n 1 momentissa tarkoitetun toimielimen tehdä holhoustoimesta annetun lain (442/1999) 91 §:ssä tarkoitettu ilmoitus holhousviranomaiselle edunvalvojan määräämiseksi asiakkaalle."

ystävällisin terveisin,
Vernerin.net toimitus