Lapsen pidennetty oppivelvollisuus ja opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta

Kysymys 

Hei,

Kysyisin kehitysvammaisen lapsen pidennetystä oppivelvollisuudesta. Verneri.netin sivuilta löytyy tieto:

”Jos huoltaja päättää, että lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa 5-vuotiaana, annetaan hänelle heti erityistä tukea, ja hänelle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).”

Onko HOJKS:n laatiminen esiopetuksessa määritelty jossakin säädöksessä? Toivoisimme lisätietoa asiasta, sillä käymme nyt oman poikamme osalta keskustelua pidennetyn oppivelvollisuuden toteutumisesta.

Vastaus 

Hei,

Perusopetuslaissa (21.8.1998/628) (https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1998/19980628) säädetään myös oppivelvollisuutta edeltävän esiopetuksen järjestämisestä.

Yhtälailla em. laissa säädetään henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskevasta suunnitelmasta (HOJKS). Jos lapselle on tehty päätös erityisen tuen antamisesta, on hänelle tällöin tehtävä myös suunnitelma tämän toteuttamisesta (HOJKS). Suunnitelma on laadittava yhteistyössä oppilaan, hänen huoltajansa tai muun hänen laillisen edustajansa kanssa. Suunnitelma on tarkistettava vähintään kerran lukuvuodessa.

Pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaiden koulunaloitus voi käytännössä tapahtua kolmella eri tavalla. Voit katsoa lisätietoja opetushallituksen sivuilta:

https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/tietoa_tuen_jarjestamisesta/pidennetty_oppivelvollisuus/kolme_toteuttamistapaa.

Jos vanhemmat haluavat, että pidennetyn oppivelvollisuuden oppilas aloittaa vapaaehtoisen esiopetuksen sinä vuonna, kun hän täyttää viisi vuotta, niin ensimmäinen eskarivuosi ei ole vielä osa oppivelvollisuutta, mutta HOJKS laadittava siitä huolimatta tälle oppilaalle.

Opetushallituksen sivuilla (https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/ohjeita_koulutuksen_jarjestamiseen/perusopetuksen_jarjestaminen/tietoa_tuen_jarjestamisesta/pidennetty_oppivelvollisuus/pidennetysta_oppivelvollisuudesta_paattaminen) todetaan erityisestä tuesta ja HOJKS:ista tässä tilanteessa seuraavasti: Jos huoltaja päättää, että lapsi aloittaa oppivelvollisuutta edeltävässä esiopetuksessa 5-vuotiaana, annetaan hänelle heti erityistä tukea, ja hänelle on laadittava henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).

Perusopetuslaki ei sano, milloin HOJKS on laadittava, mutta kuntia opetuksen järjestäjinä sitovat opetushallituksen hyväksymät esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet. Ne löytyvät täältä:  https://www.oph.fi/saadokset_ja_ohjeet/opetussuunnitelmien_ja_tutkintojen_perusteet/esiopetus.

Perusteissa mm. selvästi todetaan sivulla 52, että lapselle laaditaan HOJKS esiopetuksen alkaessa. Mitään tämän tarkempaa aikamäärettä HOJKS:in laatimiselle ei ole tietääksemme missään virallisesti säädetty tai määrätty. Mutta koska HOJKS laaditaan erityisen tuen päätöksen toteuttamista varten, se tulee näkemyksemme mukaan laatia heti lukuvuoden alkuvaiheissa, jotta se tosiasiassa voi toimia tarkoitetulla tavalla.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus & Tanja Salisma, lakimies, KVTL