Onko kehitysvammaisella oikeus avustajaan koulunkäyntiä varten?

Kysymys 

Lapseni on niin haastava koulussa (asd, kehitysvamma, traumatausta), että hänen koulunsa (erityiskoulu) on päätynyt siihen, että peruskoulu pitää suorittaa loppuun kotoa käsin. Opettaja laatii paketteja, joita lapsi tekee kotona äidin ohjauksessa. Äidillä on kuitenkin kokopäivätyö. Koulusta sanotaan, että kotiin ei voi saada avustajaa edes kerran viikossa auttamaan koulunkäynnissä. Onko kehitysvammalain mukaista, että lapsi ei saa koulunkäyntiinsä tukea, ellei kykene menemään kouluun?

Vastaus 

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi!

Pyysimme apua vastaukseen Tukiliiton lakiasiantuntijoilta. (ko. Tukiliiton vastaus alempana).

Kehitysvammalaissa ei säädetä lapsen koulunkäynnin tukemisesta, mutta perusopetuslaissa sekä perustuslaissa tästä on sen sijaan säädetty. Lisäksi oikeus yhdenvertaiseen koulutukseen on turvattu myös ihmisoikeutena YK:n vammaissopimuksen 24 artiklassa. 

Perusopetuslain 30 § on yksiselitteinen säätäessä oppilaan oikeudesta opetussuunnitelman mukaiseen opetukseen sekä riittävään oppimisen sekä koulunkäynnin tukeen.

Kannattaa jatkaa keskustelua kunnan koulutoimen kanssa, miten lapsen oppimisen ja koulunkäynnin tuki turvataan. Perustusopetuslain 30§ on vahva peruste riittävän tuen turvaamiseksi. 

Tässä vielä Tukiliiton vastaus kysymykseesi:

"Jokaisen oppilaan oikeus perusopetukseen turvataan perustuslaissa (16 §, Perustuslaki). Lisäksi vammaisten lasten oikeus koulutukseen on turvattu myös ihmisoikeutena YK:n vammaissopimuksen 24 artiklassa, joka edellyttää toteuttamaan vammaisten henkilöiden oikeuden koulutukseen syrjimättä ja yhdenvertaisesti sekä varmistamaan, ettei vammaisia lapsia suljeta maksuttoman koulutuksen ulkopuolelle vammaisuuden perusteella. Julkisen vallan on turvattava perus- ja ihmisoikeuksien toteutuminen (Perustuslaki 22 §).

Perusopetuslaki (POL) asettaa kunnalle velvollisuuden järjestää perus- ja esiopetusta sekä edellyttää, että perusopetusta suunniteltaessa, järjestettäessä ja siitä päätettäessä on ensisijaisesti huomioitava lapsen etu (3 a §). Perusopetuslain 30 § turvaa oppilaiden oikeuden saada opetussuunnitelman mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tuen tarpeen ilmetessä.

Jos oppilaalla ei ole todellista terveydellistä estettä koulunkäyntiin esimerkiksi sen vuoksi, että hän ei vammansa tai sairautensa vuoksi jaksaisi osallistua tavanomaisiin koulupäiviin, opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää opetus jollakin tavalla siten, että ratkaisu on lapsen edun mukainen.

Lähikoulu- ja inkluusioperiaate huomioon ottaen opetus tulee ensisijaisesti järjestää niin, että oppilas saa riittävää tukea voidakseen käydä sitä koulua, johon hänelle on osoitettu koulupaikka, mutta jos tämä ei tuellakaan onnistu, kunnan velvollisuutena on etsiä sopivampi koulu/opetusryhmä.

Kotiopetus vanhemman toimesta on aina vapaaehtoista, mutta joissain tilanteissa opetus on nimenomaan opetuksen järjestäjän toimesta ainakin väliaikaisesti voitu tuoda lapselle kotiin, jos hänelle ei ole vielä löytynyt sopivaa koulua ja opetusryhmää tai mikäli tilanteessa odotetaan esimerkiksi Valteri-keskuksen konsultaatiota taikka jaksoa Valteri-koulussa. Tässäkin tapauksessa vastuu opetuksen ja siinä tarvittavan tuen järjestämisestä on siis kunnalla."

Ystävällisin terveisin
Verneri.netin toimtus

--------------------------------

Oliko Verneri.netin neuvonnasta sinulle hyötyä? Palautteesi on meille todella tärkeää!

Vastaa lyhyeen kyselyyn tästä linkistä!