Päivätoiminnan työntekijämitoitus?

Kysymys 

Hei,

Mikä on nykyisellään päivätoiminnan työntekijämitoitus asiakkaita kohden? Miten lasketaan mukaan (vai lasketaanko ollenkaan) ei-kouluttamaton henkilökunta (hoitoapulaiset ym)? Entä miten huomioidaan asiakkaiden erilaiset vaatimustasot hoitoa ja avustusta ajatellen (esim. osa ohjattavia, osa täysin avustettavia kahden hoidettavia)? Otetaanko mitoituksessa mitenkään erikseen huomioon esim. erittäin vaikeasti kehitysvammaisten hoidon vaativuutta päivätoiminnassa?

Vastaus 

Hei,

Valvirasta saadun tiedon mukaan päivätoiminnan henkilöstömäärästä ei ole olemassa lukumäärällistä määrittelyä. Yleissääntönä on, että työnantajan (palvelun järjestäjän) tulee varmistaa, että henkilöstöä (myös osaavaa) on riittävästi suhteessa asiakkaiden palveluntarpeeseen.

Työ- ja päivätoiminta on palveluna varsin monimuotoista, ja sisällöt ja toteutusmuodot vaihtelevat erittäin paljon. Tämä lienee keskeisin syy sille, ettei henkilöstömitoitussuosituksia ole tehty. Yleispätevän laskennallisen mitoituksen määrittelyssä haasteena ovat luonnollisesti osallistujien hyvin erilaiset avun ja tuen tarpeet. Tärkeää tietysti on, että henkilöstömäärä perustuu tarvearvioon: millä henkilökuntamäärällä pystytään vastaamaan asiakkaiden tarpeisiin laadukkaasti ja turvallisesti.

Laskentatapoja henkilöstömitoituksen laskemiseen on monia. Henkilöstömitoituksissa voi olla esim. kaksi yhtäaikaista mittaria: a) työajan jakautuminen ja käyttö sekä b) asiakkuuksien enimmäismäärä, jotka täydentävät toisiaan. Asiakkuuksien ja asiakasmäärien mukaan laskettu työmäärä edellyttää aina asiakasanalyysia sekä työprosessien sisällöllistä ymmärtämistä. On esimerkiksi tiedettävä, mihin työskentelyprosessissa asiakkaan kanssa kuluu aikaa ja miksi (esim. asiakas kommunikoi muulla tavalla kuin puheella).

Mitä tulee kouluttamattomaan henkilökuntaan, kehottaa Valvira kiinnittämään huomiota esimerkiksi mahdollisen lääkehoidon toteuttamiseen. Lääkehoito on aina terveydenhuollon toimintaa ja siitä Valviralla on suhteellisen tarkat ohjeet. Nämä ohjeet löytyvät täältä: http://www.valvira.fi/terveydenhuolto/hyva-ammatinharjoittaminen/laakehoito/laakehoidon_toteuttaminen. Kouluttamaton henkilökunta ei voi myöskään osallistua rajoitustoimenpiteisiin.

Kannattaa tarkistaa yksikön omavalvontasuunnitelmasta, miten siellä on määritelty palvelu, henkilöstö ym. omavalvontaan liittyvät asiat.

Ystävällisin terveisin,
Verneri.netin toimitus