Tukihenkilö kehitysvammaiselle

Kysymys 

18-vuotias keskivaikeasti kehitysvammainen tyttäreni haluaa itselleen tukihenkilön. Henkilö toimii hänen koulussaan avustajana, ei kuitenkaan tytön luokassa. Sosiaalityöntekijä myönsi tukihenkilön. Mutta tytön isä ei jostain syystä hyväksy henkilöä.

Toteutuuko tässä itsemääräämisoikeus?

Vastaus 

Hei,

Kiitos kysymyksestäsi!

Kysyimme vastaukseen apua Tukiliiton lakineuvonnasta. 

Tukiliiton asiantuntija Anne Saarinen vastasi seuraavasti:

"Ymmärsin, että tässä on kyse siitä, ettei tytön isä hyväksy juuri kyseisen henkilön toimimista tukihenkilönä. Jos näin ei ollut, niin kysy vaan uudelleen.

Tukihenkilö voidaan tavallisimmin myöntää kehitysvammaiselle henkilölle joko kehitysvammalain 2.10 § mukaisena muuna erityishuollon toteuttamiseksi tarpeellisena toimintana tai sosiaalihuoltolakiin perustuvana palveluna. Näistä kummastakaan laista ei suoraan nouse estettä sille, etteikö nuoren koulussa työskentelevä avustaja voisi toimia myös tukihenkilönä.

Tukihenkilötoiminta voi olla vapaaehtoistyötä tai ammatillista toimintaa. Ammatillinen tukihenkilö on esimerkiksi sosiaali-, terveys-, kasvatus-, opetus-, taide-, liikunta-alan tai nuorisotyön ammattilainen, jolla on kokemusta ko. asiakasryhmän kanssa työskentelystä.

Vapaaehtoiseksi tukihenkilöksi sopii luotettava ja turvallinen aikuinen, joka haluaa toimia tukihenkilönä. Tukihenkilöllä on oltava riittävän tasapainoinen elämäntilanne, tarpeeksi aikaa tukihenkilötoiminnalle sekä motivaationa vilpitön halu toimia maallikkoauttajana. (kts. esim. https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/sote-palvelut/sosiaalipalvelut/tukihenkilot-ja-perheet )

Jo 18 vuotta täyttäneen nuoren kohdalla vanhemmalla ei ole mahdollisuutta yksin päättää siitä, kuka voi toimia myönnettynä tukihenkilönä. Tukihenkilön myöntäminen ja palvelun järjestämisen yksityiskohdat perustuvat sosiaalihuoltolaissa määriteltyyn palvelutarpeen arvioon, asiakassuunnitelmaan ja niiden pohjalta tehtävään päätökseen. Lisäksi jos kyseessä on kehitysvammalain mukaisesti myönnetty tukihenkilö, tulee henkilön erityishuolto-ohjelmaa täydentää ko. palvelun päätöksellä.

Sosiaalihuoltoa toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon asiakkaan toivomukset ja mielipide ja muutoinkin kunnioitettava hänen itsemääräämisoikeuttaan. Asiakkaalle on annettava mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen. Sama koskee hänen sosiaalihuoltoonsa liittyviä muita toimenpiteitä. Asiakasta koskeva asia on käsiteltävä ja ratkaistava siten, että ensisijaisesti otetaan huomioon asiakkaan etu. Erityistä huomiota on kiinnitettävä lasten ja nuorten sekä erityistä tukea tarvitsevien henkilöiden itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen. (Sosiaalihuoltolaki 36§ ja Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 8 §) Lisäksi erityishuolto-ohjelma on mahdollisuuksien mukaan laadittava yhteistyössä henkilön itsensä ja hänen laillisen edustajansa tai sosiaalihuollon asiakaslain 9 §:n 1 momentissa tarkoitetuissa tilanteissa henkilön laillisen edustajan taikka hänen palvelujensa suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistuvan omaisensa tai muun läheisensä sekä sosiaalilautakunnan tai muun sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen kanssa.

Läheisillä on tärkeä rooli siinä, että palvelut olisivat esimerkiksi kehitysvammaisen nuoren toiveiden ja tarpeiden mukaisia. Heillä on esimerkiksi paljon tietoa siitä, millainen tuki vastaa nuoren kokemia tuen tarpeita. Läheisten roolista palvelujen suunnittelussa säädetään sosiaalihuollon asiakaslain 9§:ssä. "Jos täysi-ikäinen asiakas ei sairauden, henkisen toimintakyvyn vajavuuden tai muun vastaavan syyn vuoksi pysty osallistumaan ja vaikuttamaan palvelujensa tai sosiaalihuoltoonsa liittyvien muiden toimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen taikka ymmärtämään ehdotettuja ratkaisuvaihtoehtoja tai päätösten vaikutuksia, on asiakkaan tahtoa selvitettävä yhteistyössä hänen laillisen edustajansa taikka omaisensa tai muun läheisen henkilön kanssa."

Tukihenkilötoiminnan onnistumisen ja jatkuvuuden kannalta on tietenkin tärkeää, että myös tytön perhe tukee sen toteutumisessa. Ehkä tilanteessa voisi vielä esimerkiksi sosiaalityöntekijän tuella selvittää perheen yhteistä näkemystä siitä, millainen tukihenkilö on tälle nuorelle sopiva tuki ja sitä, näkeekö perheen isä tukihenkilön valinnassa jotakin, mitä nyt ajatellussa järjestelyssä ei ole huomattu huomioida.

"

Ystävällisin terveisin,

Verneri.netin toimitus

------

Oliko Verneri.netin neuvontapalstasta sinulle hyötyä? Jätä meille palautetta!

Vastaa palautekyselyyn tästä linkistä!