Vammaisia henkilöitä koskevien lakien muutokset

Kysymys 

Miten vammaislainsäädäntö muuttuu tulevaisuudessa?

Kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän palvelujensa järjestämistä koskevia keskeisimpiä lakeja ovat mm.

perustuslaki (1999/731)

hallintolaki (2003/434)

sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki (2000/812)

kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki (1977/519)

laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (1987/380)

laki omaishoidon tuesta (2005/937)

sosiaalihuoltolaki (2014/1301) sekä sosiaalihuoltolaki (1982/710) 27 d § ja 27 e § pykälien osalta (vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta, vammaisten henkilöiden työtoiminta)

sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki (1992/734).

Kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän palvelujaan koskeva lainsäädäntö on ollut viime vuosina voimakkaan uudistustyön kohteena. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu lakiuudistusta, jonka tarkoituksena on sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi. Asiaa valmistellut ns. VALAS-työryhmä jätti esityksensä 16.4.2015.

YK:n vammaissopimuksen ratifiointi on edellyttänyt muutoksia mm. itsemääräämistä ja sen rajoittamista säätelevään lainsäädäntöön. Itsemääräämistä koskeva lainsäädäntö on saatettu YK:n vammaissopimuksen edellyttämälle tasolle tekemällä tarvittavat muutokset kehitysvammalakiin. Laajemman itsemääräämisoikeuslain valmistelutyötä on tarkoitus jatkaa vielä tällä hallituskaudella.

https://verneri.net/yleis/lait

Vastaus 

Hei,

Eduskunnan sivuillla kerrotaan, että lakiehdotusta HE 159/2018 vp vammaislainsäädännön muutoksista ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja täten hallituksen esitys raukesi vaalikauden päättyessä.

Katso tiedonanto Eduskunnan sivuilta:

https://www.eduskunta.fi/FI/tietoaeduskunnasta/kirjasto/aineistot/kotimainen_oikeus/LATI/Sivut/vammaislainsaadannon-uudistus.aspx

Ystävällisin terveisin,
Verneri.net toimitus