YK:n vammaissopimuksen noudattaminen kouluissa

Kysymys 

Kehitysvammainen tyttäreni opiskelee lähikoulussa, jossa häneltä on evätty YK:n vammaissopimuksen ja yhdenvertaisuuslain mukaisia kohtuullisia mukautuksia. Esim. apuvälineitä tai soveltuvia oppimateriaaleja ei ole hankittu, yleisopetuksen oppikirjoihin ei ole merkitty ydinasioita, joihin tyttäreni opiskelun pitäisi keskittyä, muistiinpanoja ei saa etukäteen, jne. Hänen tavoitteeksi ei ole asetettu optimaalisia tuloksia ("oppimisen ja sosiaalisen kehityksen enimmillistäminen") vaan pelkästään peruskoulun päättötodistuksen saaminen minimaalisella tuella, jolloin tulokset jäävät niin huonoiksi, että tyttärelleni jää hyvin heikot mahdollisuudet jatko-opintoihin.

Onko koulu velvollinen noudattamaan suoraan YK:n vammaissopimusta ja jos on, kenen tehtävänä on koulussa varmistaa, että sopimusta tosiasiassa noudatetaan?

Vastaus 

Hei,

YK:n yleissopimus vammaisten ihmisten oikeuksista on ratifioitu Suomessa 2016. Se tarkoittaa yksinkertaistettuna sitä, että Suomen kansalliseen lainsäädäntöön on tehty sellaiset muutokset, että vammaissopimuksen artiklat eivät ole ristiriidassa kansallisen sääntelyn kanssa.

Oletan, että tyttäresi opiskelee peruskoulussa. Peruskouluopetuksesta säännellään Perusopetuslaissa. Perusopetuslaissa on artikla 17, jonka mukaan henkilölle, joka tarvitsee erityistä tukea, voidaan sitä myöntää. Erityisen tuen päätöksen toimeenpanemiseksi tehdään henkilökohtaisen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS). Tähän suunnitelmaan kirjataan kaikki oppilaan tarvitsema yksilöllinen tuki, keinot ja menetelmät.

Tuki suunnitellaan aina yksilöllisesti. Tukimuotoja ovat esimerkiksi tukiopetus, osa-aikainen erityisopetus, oppilashuollollinen tuki ja avustajapalvelut. Tuki on tarvittaessa sekä moniammatillista että monialaista. Oppilaan saaman tuen tulee olla joustavaa, pitkäjänteisesti suunniteltua ja tuen tarpeen mukaan muuttuvaa. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin se on tarpeellista.

Vaikuttaisi siltä, että tämä suunniltema pitäisi laatia tai päivittää. Perusopetuslain mukaisesti HOJKSn laaditaan yhteistyössä oppilaan ja lähiomaisen kanssa.

ystävällisin terveisin,

Verneri.net toimitus