Kysely YK:n vammaissopimuksen arvioimiseksi

Toteutuuko YK:n vammaissopimus ihmisten arjessa?
Tähän kysymykseen vastaamiseksi tarvitaan kehitysvammaisten henkilöiden, kokemusasiantuntijoiden tietoa.

Vammaisten henkilöiden oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus (YK:n vammaissopimus) ratifioitiin Suomessa 10.6.2016. Sopimuksen täytäntöönpanoa valvotaan YK:lle toimittavilla raporteilla.

Suomi toimittaa YK:lle varsinaisen maaraporttinsa kesäkuussa 2018. Varsinaista maaraportin tuloksia täydentää rinnakkaisraportti, jonka laatimista varten Vammaisfoorumi on laatinut Ihmisoikeuskeskuksen kanssa kyselyn. Kyselylomake on julkaistu torstaina 15.3.2018. Kyselyllä kerätään tietoa vammaisilta henkilöiltä heidän omakohtaisista kokemuksistaan.

Rinnakkaisraportti luovutetaan YK:lle sitten, kun varsinainen maaraportti käsitellään.

On olennaisen tärkeää, että myös kaikkein heikoimmassa asemassa olevien vammaisten henkilöiden ääni saadaan kuulluksi! Jos lähimmäisesi tarvitsee avustusta kyselyn täyttämisessä, auta häntä täyttämään kyselylomake.

Vammaisfoorumi toivoo, että paikalliset yhdistykset levittävät tietoa kyselystä. Raportti on sitä vaikuttavampi, mitä laajapohjaisemmin se edustaa eri vammaryhmiä. Nyt on tärkeää saada kaikkein heikoimmassa asemassa olevien vammaisten ihmisten ääni kuuluville. Kerro kyselystä myös eteenpäin!

Kun kyselyaineisto valmistuu, vammaisjärjestöt voivat myös käyttää sitä myös omassa vaikuttamistyössään.

Kysely löytyy osoitteesta:
https://fi.surveymonkey.com/r/vammaisten_oikeudet

Vastausaikaa on jatkettu 30.5.2018 asti.

Vastaaminen tulostetulla kyselylomakkeella:

Jos et jostakin syystä voi täyttää sähköistä versiota, voit myös tulostaa kyselylomakkeen joko suomeksi tai ruotsiksi seuraavista linkeistä.

Suomenkielinen pdf-versio:

https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/837c73b0dac5c0fa45339bbc241325f4/1521623604/application/pdf/6169636/Kysely_ladattava_21032018.pdf

Ruotsinkielinen pdf-versio:

https://ihmisoikeuskeskus-fi-bin.directo.fi/@Bin/cd776603fc6ba620ce0f11a09fdf175d/1521623637/application/pdf/6169674/Kysely_ladattava_SVE.pdf

Lomakkeet tulee postittaa 30.5.2018 mennessä osoitteeseen:

Kynnys ry
Siltasaarenkatu 4, 5. krs
00530 Helsinki