Sikiöaikaisen alkoholialtistuksen vaikutukset

Yksi keskeisimmistä kognitiivisista piirteistä liittyy tarkkaavuuden säätelyyn, minkä vuoksi monet henkilöt, joilla on FASD saavat ADHD-diagnoosin joko ainoaksi tai lisädiagnoosiksi (ADHD = aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö).

Mielenkiintoinen tutkimuskohde on ollut se, ovatko FASDiin ja ADHD:hen liittyvät piirteet samanlaisia. Niihin molempiin liittyy levottomuus, impulsiivisuus ja keskittymiskyvyn häiriöt. Toistuvasti on päädytty siihen, että diagnoosit eroavat toisistaan eikä niitä pitäisi sekoittaa keskenään.

Toinen yleisesti tunnistettu häiriö alkoholista vaurioituneilla lapsilla liittyy toiminnanohjaukseen.

Toiminnanohjauksella tarkoitetaan kykyä suunnitella, toteuttaa ja arvioida omaa toimintaa. Ongelmat ilmenevät muun muassa puutteellisina tai tehottomina suunnitelmina sekä toiminnan aloittamisen ja eteenpäin viemisen vaikeutena.

Toiminnanohjauksen ongelmat häiritsevät jokapäiväisten toimintojen onnistunutta suorittamista, akateemista suoriutumista ja ongelmanratkaisua. Lisäksi toiminnanohjauksen kognitioperusteiset ongelmat ilmenevät kyvyttömyytenä ymmärtää ja pitää mielessä tietyt tehtävän vaiheet. Esimerkiksi matematiikassa tarvitaan operaatioiden peräkkäisyyden hallintaa.

Tunnepohjaiset toiminnanohjauksen ongelmat puolestaan aiheuttavat hankaluutta käyttäytymisen kontrolliin: lapset puhuvat tai käyttäytyvät sopimattomasti tai toiminta voi olla impulsiivista.

Oppimiseen liittyen FASD-lapsilla on informaation vastaanottoon ja käsittelyyn liittyviä vaikeuksia. Pulmia on tiedon vastaanotossa, tulkinnassa, varastoinnissa, muistista hakemisessa ja tiedon soveltamisessa.

Lisätietoa 
  • Valkonen, Kirsi (2011) Alkoholialtistuksen vaikutukset aivojen kehitykseen ja FASD-lapsen kuntoutus. Teoksessa Vaarla, Suvi (toim.) Alkoholin vaurioittamat. Raskaudenaikaisen alkoholinkäytön vaikutukset lapsen elämään. Kehitysvammaliitto.