FASD eri ikäkausina

Vauvaikä

Alkoholille altistunut lapsi saattaa syntyessään kärsiä alkoholin aiheuttamista vieroitusoireista: vastasyntynyt tärisee ja hänellä on kouristuksia. Jos alkoholi on aiheuttanut lapselle vakavia vaurioita, lapsen diagnoosi on todennäköisesti FAS. FAS-lapselta puuttuu pienille vauvoille normaali kyky tottua ympäristön ärsykkeisiin. Lapsi voi siten reagoida voimakkaasti esimerkiksi äänen ja valon vaihteluihin sekä kosketukseen.

Alkoholille altistunut vauva on syntyessään yleensä hyvin pienikokoinen, ja hän on usein itkuinen ja ärtyisä. Hänellä saattaa olla myös imemisvaikeuksia ja nukkuminen on levotonta ja katkonaista. Vauva voi siten olla erityisen vaikea käsitellä ja hoitaa.

FAS-lapsilla vauvaiässä sosiaalisuuden kehitys saattaa olla poikkeavaa siten, että lapsi ei vierasta muita, vaan on luottavainen kaikkia ihmisiä kohtaan.

Varhainen vuorovaikutus

Vauvaikäisen hoidon kannalta on tärkeintä, että kotiolot ovat turvalliset ja vanhemmat kykeneviä hoitamaan ja hoivaamaan lasta. Lapsen tulevan elämän kannalta on oleellista, että varhainen vuorovaikutussuhde häntä hoitavaan henkilöön mahdollistaa turvallisen kiintymyssuhteen muodostumisen. Lapsen levottomuus ja ärtyisyys saattavat aiheuttaa haasteen vuorovaikutukselle. Tärkeää onkin, että äiti on herkkä lapsensa lähettämille viesteille ja että hänellä on kyky tulkita niitä riittävän oikein. 

Perusturvallisuuden merkitys

Vastaamalla johdonmukaisesti lapsen tarpeisiin äiti tukee lapsen positiivisen minäkuvan muodostumista ja rakentaa yhdessä lapsen kanssa tämän luottamusta ympäröivään maailmaan. Perusturvallisuuden ja luottamuksen kokemus luo pohjan tuleville ihmissuhteille ja hyvälle itsetunnolle sekä kehittää empatiakykyä.

Jos lapsen tarpeet laiminlyödään jatkuvasti tai niihin vastataan hyvin sattumanvaraisesti, lapsen on vaikea oppia luottamaan elämään ja itseensä. Lapsen kehitys jatkuu syntymän jälkeen ja ensimmäinen elinvuosi on erityisen tärkeä aivojen kehityksen kannalta. Päihteille altistunut lapsi tarvitsee syntymänsä jälkeen erityisen turvallisen ja tasapainoisen kasvuympäristön.

Lisätietoa 
  • Valkonen, Kirsi (2004) FAS-kuntoutusopas. Näkökulmia FAS- ja FAE-lasten kuntoutukseen. Helsinki: Kehitysvammaliitto.
  • Asikainen, Anna (2003) FAS-palveluopas. Opas perheille ja yhteistyötahoille. Helsinki: Kehitysvammaliitto.