Kehitysvammaisten henkilöiden ikäjakauma

Kehitysvammaisuuden esiintyvyys: Kehitysvammaisten henkilöiden lukumäärä ja ikäjakauma Suomessa

Esiintyvyystutkimusten mukaan Suomessa kehitysvammaisuuden kriteerit täyttäviä henkilöitä on noin 1% koko väestöstä.

Suomessa kehitysvammaisuuden esiintyvyys on suunnilleen sama muissa länsimaissa. Suomessa kehitysvammaisia henkilöitä on noin 50 000.

Kehitysvammaisista henkilöistä suurin osa, runsas 90 % on lievästi (60 %) tai keskiasteisesti (30 %) kehitysvammaisia. Syvästi ja vaikeasti kehitysvammaisia ja monivammaisia henkilöitä on kaikista kehitysvammaisista noin 5-10 %.

Lievästi ja keskiasteisesti kehitysvammaisten ihmisten elinajan odote ei olennaisesti poikkea koko väestön elinajan odotteesta (Patja 2001). Sen sijaan syvästi ja vaikeasti kehitysvammaisten sekä monivammaisten henkilöiden elinajan odote on huomattavasti koko väestöä alempi. Myös esim. Downin syndroomaan liittyy normaalia aikaisemmin tapahtuvia ikääntymismuutoksia ja heidän elinajan odotteensa on koko väestöä alempi.

Arvio kehitysvammaisten henkilöiden ikäjakaumasta

Kehitysvammaisten henkilöiden ikäjakaumasta ei ole olemassa tarkkaa tietoa. Tästä syystä ainoa tapa arvioida ikäjakaumaa on ottaa lähtökohdaksi koko väestön ikäjakauma, ottaen kuitenkin huomioon elinajan odote. Siksi oletettavasti kehitysvammaisten ikäjakauma poikkeaa koko väestön ikäjakaumasta siten, että iäkkäämpien ikäryhmien suhteellinen osuus on hieman pienempi ja nuorimpien ikäryhmien osuus hieman suurempi kuin koko väestössä.

Karkeasti ottaen voidaan sanoa, että

  • kehitysvammaisia lapsia ja nuoria (alle 18 -vuotiaita) on noin 11 tuhatta.
  • työikäisiä, 18-64 -vuotiaita on noin 31 tuhatta ja
  • 65 -vuotiaita tai vanhempia on noin 8-9 tuhatta eli noin viidennes
Lisätietoa 

Lähde:

Hannu T. Vesala (2020) Perustietoja kehitysvammaisista. (Julkaisematon käsikirjoitus)