Lait

Kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän palvelujensa järjestämistä koskevia keskeisimpiä lakeja ovat mm.

  • perustuslaki (1999/731)
  • hallintolaki (2003/434)
  • sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annettu laki (2000/812)
  • kehitysvammaisten erityishuollosta annettu laki (1977/519)
  • laki vammaisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (1987/380)
  • laki omaishoidon tuesta (2005/937)
  • sosiaalihuoltolaki (2014/1301) sekä sosiaalihuoltolaki (1982/710) 27 d § ja 27 e § pykälien osalta (vammaisten henkilöiden työllistymistä tukeva toiminta, vammaisten henkilöiden työtoiminta)
  • sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annettu laki (1992/734).

Kehitysvammaisia ihmisiä ja heidän palvelujaan koskeva lainsäädäntö on ollut viime vuosina voimakkaan uudistustyön kohteena. Sosiaali- ja terveysministeriössä on valmisteltu lakiuudistusta, jonka tarkoituksena on sovittaa yhteen nykyinen vammaispalvelulaki ja kehitysvammalaki uudeksi vammaispalveluja koskevaksi erityislaiksi. Asiaa valmistellut ns. VALAS-työryhmä jätti esityksensä 16.4.2015.

Hallituksen lakiehdotusta HE 159/2018 vp vammaislainsäädännön muutoksista ei ehditty käsitellä loppuun eduskunnassa vaalikauden 2015–2018 aikana ja hallituksen esitys raukesi vaalikauden päättyessä. Vammaislakien uudistusta jatketaan edeltävän hallituksen esityksen pohjalta.

YK:n vammaissopimuksen ratifiointi on edellyttänyt muutoksia mm. itsemääräämistä ja sen rajoittamista säätelevään lainsäädäntöön. Itsemääräämistä koskeva lainsäädäntö on saatettu YK:n vammaissopimuksen edellyttämälle tasolle tekemällä tarvittavat muutokset kehitysvammalakiin. Laajemman itsemääräämisoikeuslain valmistelutyötä on tarkoitus jatkaa vielä tällä hallituskaudella.

Työ- ja päivätoiminnan ja työhönvalmennuksen lainsäädäntö
Vammaispolitiikka ja ajattelutapojen muutos
YK:n vammaisia henkilöitä koskeva yleissopimus