Yhdenvertaisuuslaki

Uudistunut yhdenvertaisuuslaki astui voimaan 1.1.2015. Samanaikaisesti voimaan tulivat mm. muutokset lakiin naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta, laki yhdenvertaisuusvaltuutetusta sekä laki yhdenvertaisuus- ja tasa-arvolautakunnasta.

Uuden lain tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta sekä ehkäistä syrjintää. Velvollisuus koskee lähes kaikkea julkista ja yksityistä toimintaa. Viranomaisten lisäksi se koskee koulutuksen järjestäjiä, oppilaitoksia, työnantajia sekä uutena nyt myös palvelujen ja tavaroiden tarjoajia. Näin ollen se vaikuttaa erityisesti yrityksiin ja niihin kohdistuviin yhdenvertaisen kohte­lun vaatimuksiin.

Laki suojaa syrjinnältä

Uusi laki antaa aiempaa laajemman suojan syrjinnältä. Julkisen toiminnan lisäksi lakia sovelletaan myös yksityisessä toiminnassa, lukuun ottamatta yksityiselämää, perhe-elämää ja uskonnonharjoitusta.

Uudistunut lainsäädäntö takaa yhtäläisen syrjinnän suojan kaikille riippumatta siitä, onko henkilö tullut syrjityksi etnisen alkuperän, iän, kansallisuuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai jonkun muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.

Yhdenvertaisuuden suojaa on vahvistettu ulottamalla se yhdenmukaisemmin kaikkiin elämänalueisiin sekä asettamalla eri perusteilla tapahtuva syrjintä mahdollisimman samanlaisten oikeussuojakeinojen ja seuraamusten piiriin.

Aiempaa täsmällisempi määritelmä syrjinnälle

Syrjinnän määritelmä on aiempaa täsmällisempi ja määritelmää on laajennettu koskemaan vammaisten ihmisten yhdenvertaisen kohtelun toteuttamiseksi tarvittavien kohtuullisten mukautusten epäämistä.

Yhdenvertaisuuslaki kattaa laajasti erilaiset syrjintäperusteet. Välittömän ja välillisen syrjinnän lisäksi laissa tarkoitettua syrjintää on häirintä, kohtuullisten mukautusten epääminen sekä ohje tai käsky syrjiä. Syrjintään voi syyllistyä vaikka ei olisi tarkoitus toimia syrjivästi.

Velvoite kohtuullisten mukautusten tekemiseen

Uuden lain myötä velvoite tehdä kohtuullisia mukautuksia laajeni, sillä vanhan yhdenvertaisuuslain mukautusvelvoite koski vain työnantajia ja koulutuksen järjestäjiä. Nyt mukautusvelvoite laajeni koskemaan myös palvelujen ja tavaroiden tarjoajia (esim. hotellit, ravintolat, kaupat).

Kohtuullisilla mukautuksilla tarkoitetaan tarvittaessa tapauskohtaisesti toteutettavia tarpeellisia ja asianmukaisia muutoksia ja järjestelyjä, joilla ei aiheuteta suhteetonta tai kohtuutonta rasitetta, ja joilla varmistetaan vammaisten ihmisten mahdollisuus nauttia tai käyttää kaikkia ihmisoikeuksia ja perusvapauksia yhdenvertaisesti muiden kanssa.