Vammaispalvelulaki

Vammaispalvelulain soveltaminen

Vammaispalvelulaki on erityislaki ja se tulee sovellettavaksi, jos vammainen henkilö ei saa riittäviä ja hänelle sopivia palveluja tai tukitoimia muun lain nojalla.

Sosiaalihuoltolain mukaiset palvelut ovat ensisijaisia, mutta jos asiakas täyttää vammaispalvelulain saamisen edellytykset, ei hänen oikeuttaan vammaispalveluihin voi sivuuttaa järjestämällä palvelut sosiaalihuoltolain perusteella.

Myös kehitysvammaisella henkilöllä on oikeus vammaispalvelulain mukaisiin palveluihin ja ne tulee ensisijassa järjestettäväksi. Vasta jos vammaispalvelulain mukaiset palvelut eivät ole riittäviä ja sopivia sekä henkilön edun mukaisia järjestetään palvelut kehitysvammalain perusteella.

Vammaispalvelulaki edistää yhdenvertaisuutta

Vammaispalvelulain tarkoituksena on edistää vammaisen henkilön edellytyksiä elää ja toimia muiden kanssa yhdenvertaisena yhteiskunnan jäsenenä sekä ehkäistä ja poistaa vammaisuuden aiheuttamia haittoja ja esteitä (1 §). Vammaisella henkilöllä tarkoitetaan laissa henkilöä, jolla vamman tai sairauden johdosta on pitkäaikaisesti erityisiä vaikeuksia suoriutua tavanomaisista elämän toiminnoista.

Hyvinvointialueen on huolehdittava siitä, että vammaisille tarkoitetut palvelut ja tukitoimet järjestetään sisällöltään ja laajuudeltaan sellaisina kuin hyvinvointialueella esiintyvä tarve edellyttää (3 §).

Vammaispalvelulain mukaiset palvelut jaetaan määrärahasidonnaisiin ja subjektiivisiin oikeuksiin. Asiakkaan subjektiivinen oikeus saada palvelu tarkoittaa sitä, että hyvinvointialueella on ehdoton velvollisuus järjestää palvelu, mikäli asiakas täyttää laissa tai asetuksessa mainitut palvelun myöntämisedellytykset.

Osa vammaispalvelulain mukaisista palveluista on tarkoitettu vaikeavammaiselle henkilölle. Vaikeavammaisuus määritellään jokaisen haettavan palvelun osalta erikseen. Kehitysvammalaissa ei tällaista rajausta ole.

Vammaispalvelulaissa on useita sellaisia palveluita (esim. kuljetuspalvelut, asunnon muutostyöt, auton hankinta-avustus), joita ei kehitysvammalain perusteella yleensä myönnetä. Näihin palveluihin kehitysvammaiset ovat oikeutettuja vammaispalvelulain perusteella.

Laki turvaa vaikeavammaiselle henkilölle oikeuden saada henkilökohtaista apua päivittäisiin toimiin sekä kotona että sen ulkopuolella.

Teksti: Lakimies Minna Kaipinen, Kehitysvammaisten Tukiliitto. Muokattu 3.6.2024: Liisa Murto, Lehti ja kumppanit.